Juridisch

Gebruikersvoorwaarden websites

Op de toegang tot deze Site en het gebruik ervan zijn de volgende voorwaarden van toepassing, alsmede alle van toepassing zijnde wetten. Door gebruik te maken van deze Site gaat u, zonder beperking of voorbehoud, akkoord met deze voorwaarden.

1. De informatie op deze Site (de 'Informatie') mag uitsluitend voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik worden gedownload, weergegeven en afgedrukt.

2. Het is toegestaan alle vermeldingen van auteursrecht of andere eigendomsrechten in enige gedownloade Informatie te behouden en te reproduceren. Het is evenwel niet toegestaan de inhoud van de Site, waaronder de tekst, afbeeldingen, audio en video, te distribueren, te wijzigen, te verzenden, opnieuw te gebruiken of opnieuw te posten dan wel voor publieke of commerciële doeleinden te gebruiken zonder schriftelijke toestemming van Teva Nederland. U dient ervan uit te gaan dat alles wat u op deze Site ziet of leest auteursrechtelijk is beschermd, tenzij anders bepaald, en zonder schriftelijke toestemming van Teva Nederland uitsluitend mag worden gebruikt overeenkomstig deze voorwaarden of de tekst op de Site. Teva Nederland garandeert noch verklaart dat het gebruik van op de Site weergegeven informatie niet leidt tot schending van rechten van derden die geen eigendom zijn van of niet gelieerd zijn aan Teva Nederland.

3. Met uitzondering van voornoemde beperkte toestemming wordt u geen licentie voor of recht in enig auteursrecht van Teva Nederland of van enige andere partij verleend of toegekend.

4. Op de Internetsites van Teva Nederland ziet u mogelijk of wordt mogelijk verwezen naar handelsmerken, octrooien, eigendomsinformatie, technologieën, producten, processen of andere eigendomsrechten van Teva Nederland, aan haar gelieerde ondernemingen en/of andere partijen. Er wordt u geen licentie voor of recht in dergelijke handelsmerken, octrooien, handelsgeheimen, technologieën, producten, processen en andere eigendomsrechten van Teva Nederland, zijn gelieerde ondernemingen en/of andere partijen verleend of toegekend.

5. Teva Nederland zet zich in voor nauwkeurige en actuele informatieverstrekking op de Site, maar geeft geen garanties of verklaringen met betrekking tot de inhoud van de Site, die 'in huidige staat' wordt aangeboden. Teva Nederland aanvaardt generlei verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voortkomend uit of op enigerlei wijze verband houdend met het gebruik van deze Site of de inhoud daarvan. Teva Nederland is niet aansprakelijk voor de nauwkeurigheid, volledigheid, geschiktheid, tijdloosheid of uitvoerigheid van de informatie op de Site. Voorts aanvaardt Teva Nederland geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor enige (virus)schade aan uw computerapparatuur of andere eigendommen als gevolg van de toegang tot, het gebruik van of het bladeren op de Site dan wel het downloaden van enige informatie, gegevens, tekst, afbeeldingen, video of audio van de Site. Teva Nederland behoudt zich het recht voor enige of alle functies van haar Site te onderbreken of te beëindigen. De Teva Nederland-entiteit die deze Site beheert, aanvaardt generlei verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor enige onderbreking of beëindiging van enige of alle functies van haar site, ongeacht of zulks het gevolg is van handelingen dan wel nalatigheden van een entiteit van Teva Nederland of van derden.

6. Alle informatie die per e-mail of anderszins naar de Site wordt verzonden, inclusief alle gegevens, vragen, opmerkingen, suggesties en dergelijke, wordt en zal worden beschouwd als niet-confidentiële informatie waarop geen eigendom rust. Alles wat u verzendt of post, wordt eigendom van Teva Nederland of haar gelieerde ondernemingen en kan voor alle doeleinden worden gebruikt, met inbegrip van, maar niet beperkt tot het reproduceren, openbaarmaken, verzenden, publiceren, uitzenden en posten. Voorts staat het Teva Nederland vrij alle door u naar de Site gezonden ideeën, concepten, knowhow of technieken voor allerlei doeleinden te gebruiken, met inbegrip van, maar niet beperkt tot het ontwikkelen, vervaardigen en verhandelen van producten op basis van dergelijke informatie.

7. In de Informatie kunnen technische onnauwkeurigheden of typografische fouten voorkomen. Teva Nederland behoudt zich het recht voor de Informatie, alsmede de in dergelijke informatie beschreven producten en programma's te allen tijde en zonder kennisgeving te wijzigen, te corrigeren en/of te verbeteren.

8. De Internetsites van Teva Nederland kunnen informatie bevatten over de wereldwijde producten en diensten van Teva Nederland. Sommige van deze producten en diensten zijn niet overal verkrijgbaar. Een verwijzing naar een product of dienst van Teva Nederland op een Internetsite van Teva Nederland impliceert niet dat dat product of die dienst thans of in de toekomst in uw regio verkrijgbaar is. U dient zich te baseren op productinformatie die speciaal voor uw regio is bedoeld. Dergelijke informatie wordt aangeboden op de Internetsites van de gelieerde ondernemingen van Teva Nederland in uw regio.

9. Aangezien Teva Nederland generlei aan deze Site gekoppelde sites beheert of onderschrijft en aangezien Teva Nederland generlei aan deze Site gekoppelde sites heeft beoordeeld, is Teva Nederland niet verantwoordelijk voor de inhoud van enige pagina buiten deze Site of enige andere aan deze Site gekoppelde site. Het aanklikken van koppelingen naar pagina's buiten deze Site of naar andere sites geschiedt op eigen risico en zonder toestemming van Teva Nederland. Bij gebruikmaking van dergelijke koppelingen zijn de juridische verklaring en het privacybeleid van de gekoppelde site van toepassing, die mogelijkerwijs afwijken van die van Teva Nederland.

10. Hoewel Teva Nederland incidenteel discussies, chats, geposte berichten, verzendingen, bulletin boards en dergelijke op de Site volgt of beoordeelt, is Teva Nederland daartoe niet gehouden en aanvaardt Teva Nederland geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud van enigerlei locatie noch voor enig(e) fout, smaad, laster, nalatigheid, onwaarheid, obsceniteit, pornografie, godslastering, gevaar of onnauwkeurigheid in enige informatie binnen dergelijke locaties op de Site. Niet toegestaan is het posten of verzenden van enige onwettige, bedreigende, lasterlijke, smadelijke, obscene, aanstootgevende, opruiende, pornografische of godslasterlijke informatie dan wel enige informatie die tot gedrag kan leiden of aanzetten dat kan worden aangemerkt als een misdaad, tot wettelijke aansprakelijkheid kan leiden of anderszins tot overtreding van enige wet kan leiden. Teva Nederland zal volledige medewerking verlenen aan enige vervolgende instantie of enig rechterlijk bevel uit hoofde waarvan Teva Nederland wordt verzocht of bevolen de identiteit bekend te maken van eenieder die dergelijke informatie post.

11. Teva Nederland kan deze voorwaarden Te allen tijde herzien door dit geposte bericht bij te werken. Aangezien dergelijke herzieningen bindend zijn, dient u deze pagina periodiek te bezoeken en de dan geldende bindende voorwaarden na te lezen.

12. Koppelingen naar deze Site zijn alleen toegestaan naar de homepage. Rechtstreekse koppelingen naar pagina's onder de homepage zijn niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Teva Nederland.

13. Het opnemen van inhoud van deze Site in frames van sites of site-elementen van partijen die geen deel uitmaken van Teva Nederland is niet toegestaan. Het via 'inline links' of op enige andere wijze opnemen van onderdelen van deze Site in sites van partijen die geen deel uitmaken van Teva Nederland is eveneens verboden.

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene Voorwaarden van toepassing op de verkoop en levering van producten door Pharmachemie BV en Teva Nederland BV, hierna ieder te noemen ‘Teva’ 

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34016881 en 34096191 

1. Algemeen 

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, orders, orderbevestigingen en overeenkomsten betreffende de verkoop en levering van producten door Teva en op alle daarmee samenhangende overeenkomsten. 

1.2. De toepasselijkheid van voorwaarden, zoals inkoopvoorwaarden, van de wederpartij (hierna: Koper) wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

1.3. Op van deze voorwaarden afwijkende bedingen kan door de Koper uitsluitend een beroep worden gedaan indien deze schriftelijk door Teva zijn aanvaard. 

1.4. Mocht enige bepaling van deze voorwaarden naar het oordeel van de bevoegde rechter niet van toepassing of in strijd met de openbare orde of de wet zijn, dan zal slechts de betreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd, doch zullen overigens deze voorwaarden volledig van kracht blijven. 

2. Aanbieding en aanvaarding 

2.1. Alle prijslijsten en aanbiedingen van Teva zijn vrijblijvend, tenzij anders aangegeven. 

2.2. Een door Koper geplaatste order bindt Teva slechts zodra Teva die order schriftelijk heeft aanvaard dan wel met de uitvoering van de order is begonnen. 

2.3. Mondelinge toezeggingen of afspraken met het personeel van Teva zijn slechts bindend voor Teva indien zij schriftelijk door een daartoe gevolmachtigd persoon van Teva zijn bevestigd. Koper zal zich vergewissen dat de betreffende persoon ingevolge statuten of schriftelijke volmacht bevoegd is om Teva te binden. Dit artikel is ook van toepassing op wijzigingen van reeds gemaakte afspraken. 

3. Prijs en betaling 

3.1. De door Teva opgegeven of met Teva overeengekomen prijzen zijn netto, exclusief BTW, en zijn geldig voor levering met regulier transport op basis van DDP (franco huis) binnen Nederland (conform de op de datum van de overeenkomst van kracht zijnde Incoterms). Voor orders met een factuurwaarde onder de 300 euro en/of waarbij speciaal transport is vereist (uitgezonderd koeltransport) zullen de transportkosten worden doorbelast aan de Koper. 

3.2. De door Teva opgegeven of met Teva overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op de kostprijs op het moment van aanbieding of aanvaarding. Teva mag opgegeven prijzen tot aan de sluiting van de betreffende overeenkomst wijzigen. Indien zich tussen het moment van het sluiten van een overeenkomst en de aflevering van de betreffende producten een kostprijsstijging voordoet, is Teva gerechtigd om die stijging in de kostprijs aan de Koper in rekening te brengen. 

3.3. Betaling door de Koper dient zonder verrekening, korting en/of opschorting te geschieden en plaats te vinden uiterlijk op de vervaldatum vermeld op de factuur, in de valuta zoals gespecificeerd op de factuur en op de bankrekening zoals aangegeven door Teva. Bij niet-tijdige of niet-volledige betaling is de Koper, tenzij anders is overeengekomen, aan Teva een rente verschuldigd van 1% per maand of een gedeelte van een maand, waarbij een gedeelte van een maand geldt als volledige maand, gerekend over het (rest) factuurbedrag vanaf de vervaldatum tot en met de dag van volledige betaling. 

3.4. Teva is te allen tijde gerechtigd om de aanvaarding van een order of de aflevering van producten afhankelijk te stellen van gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling van die producten of betaling van reeds geleverde producten of van het verstrekken van voor Teva aanvaardbare zekerheid voor betaling van die te leveren en/of reeds geleverde producten. 

4. Aflevering 

4.1. Koper garandeert dat hij bij het totstandkomen van de overeenkomst en bij de ontvangst van de producten beschikt over alle voor de ontvangst en het verhandelen van de producten benodigde vergunningen en/of ontheffingen. De betreffende vergunningen en/of ontheffingen zullen op eerste verzoek aan Teva ter hand worden gesteld. 

4.2. De overeengekomen levertijd gaat in na totstandkoming van de overeenkomst en nadat Teva beschikt over alle door de Koper te verstrekken gegevens en bescheiden alsmede de vooruitbetaling indien die is overeengekomen. 

4.3. Een overeengekomen levertijd of leverdatum levert geen fatale termijn op, tenzij dat schriftelijk door Teva is bevestigd. In het geval Teva te laat levert en dienaangaande in verzuim komt te verkeren, is Koper slechts gerechtigd om de betreffende overeenkomst te annuleren, zonder verdere aansprakelijkheid voor Teva. 

5. Garantie en Inspectie 

5.1. Teva garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de overeengekomen specificaties of, bij gebreke daarvan, de algemeen door Teva opgegeven specificaties van die producten. 

5.2. De in artikel 5.1 genoemde garantie is de enige verplichting die Teva heeft ten aanzien van de conformiteit van de geleverde producten. Koper mag geen andere eigenschappen verwachten dan de betreffende specificaties. 

5.3. Koper zal bij aflevering de producten inspecteren op uiterlijke waarneembare schade, gebreken en tekorten. Koper dient zichtbare transportschade en tekorten aan te tekenen op de vrachtbrief en alle (overige) uiterlijk waarneembare schade, gebreken en tekorten binnen 5 werkdagen na levering bij Teva te melden. 

5.4. Onverminderd art. 5.3, dient Koper eventuele gebreken schriftelijk binnen 10 werkdagen na de ontdekking ervan, vergezeld van een duidelijke omschrijving (onder vermelding van ordernummer, artikelomschrijving, artikelnummer, aantal) aan Teva te melden. 

5.5. De in dit artikel bedoelde meldingen dienen schriftelijk te gebeuren en in ieder geval per email gericht te worden aan customerservice@tevanederland.com. Reclames schorten de betalingsverplichting niet op. Laattijdige of onjuiste melding doet de rechten van de Koper ten aanzien van de betreffende gebrekkige prestatie vervallen. 

5.6. Indien Teva de aanspraken van Koper erkent is zij slechts gehouden om naar harer keuze, hetzij de gebrekkige producten te vervangen, hetzij de Koper te crediteren voor het bedrag van de gebrekkige producten. 

5.7. Indien Teva de melding van Koper van gebrekkige producten afwijst en Koper die afwijzing betwist, dan kan Teva de betreffende producten, of door Teva gedane representatieve steekproef van die producten, voorleggen aan een door partijen aan te wijzen onafhankelijke deskundige ter beoordeling van het gemelde gebrek. De conclusies van de onafhankelijke deskundige zijn bindend voor partijen. De in het ongelijk gestelde partij zal de kosten van het deskundigenonderzoek dragen. Indien blijkt dat de melding van Koper terecht is, treedt art 5.6 in werking. 

6. Retour en crediteringscondities 

6.1. Retourcondities: Koper mag van Teva afgenomen producten welke zich in onberispelijke staat bevinden onder de voorwaarden van dit artikel 6 aan Teva retourneren. Alle retouren dienen door Koper vooraf schriftelijk te worden aangemeld bij customerservice@tevanederland.com met de volgende gegevens: 

1) productnaam 

2) artikelnummer 

3) aantal 

4) (ophaal)referentie 

5) aantal colli 

6) reden van retournering 

Zonder deugdelijke aanmelding zullen retouren door Teva niet in behandeling worden genomen. Producten die onder gekoelde condities moeten worden vervoerd kunnen niet worden geretourneerd en worden niet gecrediteerd. 

6.2. Crediteringscondities: Indien de te retourneren producten binnen 5 dagen na aflevering aan Koper aangemeld worden bij Teva, wordt 100% van de factuurwaarde van die producten gecrediteerd. Indien producten later dan 5 dagen na aflevering aangemeld worden dan geldt voor: 

A producten: worden niet gecrediteerd (A product: langer dan 3 jaar of 3 jaar houdbaar); 

B producten: worden voor 75% gecrediteerd (B product: korter dan 3 jaar houdbaar); 

Producten geleverd met een resterende houdbaarheid korter dan 1 jaar: worden voor 100% gecrediteerd.

Producten kunnen tot maximaal 1 maand na vervaldatum worden geretourneerd. Na ontvangst van een deugdelijk melding door Koper van producten die voor retour en creditering in aanmerking komen, zal Teva de producten doen ophalen of – in verband met de resterende of inmiddels verstreken houdbaarheidsdatum - van Koper kunnen verlangen dat hij de producten vernietigt en ten bewijze daarvan een daarvoor door Teva aangewezen formulier ingevuld verstrekt. 

7. Aansprakelijkheid en vrijwaring 

7.1. De verplichtingen van Teva en de rechten van Koper in verband met eventuele gebreken in door geleverde producten zijn beperkt tot hetgeen in art. 5.6 is neergelegd. 

7.2. Teva is niet aansprakelijk voor enige schade, verlies of aanspraak voortvloeiend uit of verband houdend met de distributie, verkoop, marketing van de producten of met de producten gefabriceerde eindproducten, (vermeende) inbreuk op octrooien of andere eigendomsrechten, ongeacht of deze aansprakelijkheid wordt gebaseerd op wanprestatie of enige ander rechtsgrond. 

7.3. Teva is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte en/of gevolgschade zoals - maar niet beperkt tot - verlies van markt(aandeel), gederfde of niet gerealiseerde winst. 

7.4. In alle gevallen waarin Teva gehouden is tot betaling van een schadevergoeding zal deze nooit hoger zijn dan de factuurwaarde van de geleverde producten waarvoor of in verband waarmee schade is veroorzaakt. 

7.5. Niet in deze voorwaarden is bedoeld om de aansprakelijkheid van een partij te beperken of uit te sluiten voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de tot de bedrijfsleiding behorende ondergeschikten van die partij. 

7.6. Koper vrijwaart Teva tegen aan aanspraken van derden, alsmede tegen alle daarmee verband houdende schade, die direct of indirect voortvloeien uit (i) de distributie, verkoop of marketing van de producten of met de producten gefabriceerde eindproducten door de Koper, of uit (ii) het niet voldoen van Koper aan enig wettelijk voorschrift, of uit (iii) enig handelen of nalaten van Koper. 

8. Geheimhouding 

8.1. Alle informatie, specificaties en andere gegevens die door Teva aan Koper ter beschikking worden gesteld behoren tot de intellectuele eigendom van Teva, dan wel een van haar groepsmaatschappijen of gelieerde vennootschappen en zullen door Koper strikt vertrouwelijk worden behandeld. 

8.2. Voor zover vertrouwelijke informatie door Teva aan Koper ter hand wordt gesteld, zal Koper die informatie uitsluitend voor het door Teva beoogde doel mogen aanwenden en alle aanwijzingen van Teva ten aanzien van die informatie prompt opvolgen. 

9. Overmacht 

9.1. Teva is niet aansprakelijk voor schade welke voortvloeit uit een tekortkoming die haar niet kan worden toegerekend (‘overmacht’). Onder overmacht wordt verstaan ieder situatie die maakt dat de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd of bemoeilijkt door omstandigheden waarover Teva redelijkerwijs geen controle heeft, waaronder in ieder geval mede zullen zijn begrepen bedrijfsblokkades, stakingen, natuurgeweld, schade aan fabrieken, brand, overheidsinstructies, sancties en boycots, het niet beschikbaar zijn van grondstoffen en tekortkomingen van toeleveranciers. 

9.2. In geval van overmacht aan de zijde van Teva worden haar verplichtingen opgeschort. Indien de overmacht langer duurt dan 3 maanden hebben zowel Koper als Teva het recht de overeenkomst te ontbinden. 

10. Eigendomsvoorbehoud 

10.1. Alle door Teva geleverde producten uit hoofde van alle met Koper gesloten overeenkomsten blijven eigendom van Teva tot aan het moment van algehele voldoening door Koper van al hetgeen Teva in verband met die overeenkomsten van Koper te vorderen heeft, eventuele vorderingen tot betaling van schadevergoeding en rente daaronder begrepen. 

10.2. Alle intellectuele eigendomsrechten op of in verband met de geleverde producten blijven bij Teva, althans worden niet overgedragen aan Koper. 

10.3. Koper draagt zorg voor adequate opslag en verzekering van de producten waarvan het eigendom bij Teva berust. 

11. Ontbinding en beëindiging 

11.1. Indien Koper een of meer van zijn verplichtingen uit hoofde van een overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, failliet wordt verklaard, surseance van betaling of faillissement aanvraagt, alsmede bij beslaglegging op (een deel van) zijn vermogen, is Teva gerechtigd iedere overeenkomst op te schorten of zonder voorafgaande ingebrekestelling, geheel of gedeeltelijk te ontbinden door een schriftelijke verklaring. Alle vorderingen van Teva op Koper uit hoofde van alle gesloten overeenkomsten worden daarbij terstond opeisbaar. 

11.2. Tussen Koper en Teva komt slechts een duurovereenkomst tot stand indien Teva haar wil tot het sluiten van die overeenkomst expliciet schriftelijk aan Koper heeft bevestigd. Behoudens andersluidend schriftelijk beding tussen Teva en Koper, is Teva te allen tijde gerechtigd om een duurovereenkomst met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden (tussentijds) te beëindigen, zonder dat zij daarvoor reden hoeft te hebben of te vermelden, en ongeacht of deze termijn voor Koper voldoende is om haar bedrijfsvoering op de gevolgen van de beëindiging aan te passen. Voor zover Teva een te korte opzegtermijn in acht neemt, zal de beëindiging desalniettemin rechtsgeldig zijn en Teva slechts aansprakelijk kunnen worden gehouden voor de schade waarvan Koper aantoont dat hij die door het tekort heeft geleden, onder toepassing van art. 7. 

11.3. Koper handelt voor eigen rekening en risico. Koper heeft nimmer recht op vergoeding door Teva van door haar gemaakte kosten, gedane investeringen of gecreëerde goodwill, ongeacht of die zijn gemaakt of gedaan op verlangen van of ten goede komen aan Teva. 

12. Naleving van anti-corruptie wetgeving door groothandel 

12.1. De Koper is zich ervan bewust dat Teva en de Koper gehouden zijn te voldoen aan alle toepasselijke anti-corruptie wet- en regelgeving (hierna: Toepasselijke Anti-Corruptie Wetgeving). De Toepasselijke Anti-Corruptie Wetgeving verbiedt de corrupte betaling, aanbod of belofte tot betaling, of machtiging van een betaling of overdracht van zaken van waarde of enig ander voordeel, direct of indirect, aan een ambtenaar, of aan een andere persoon, met de wetenschap dat de gehele of een deel van de betaling, zaken van waarde, of voordeel zal worden aangeboden, gegeven, beloofd, of doorgegeven aan een ambtenaar. Sommige van de Toepasselijke Anti-Corruptie Wetgeving verbiedt tevens commerciële omkoping - bijv. de onrechtmatige betaling, overdracht van zaken van waarde, uitkering, of enig onrechtmatig voordeel, direct of indirect, aan een private partij met de bedoeling om op ongerechtvaardigde wijze zakelijke transacties te verkrijgen of te behouden of om op ongerechtvaardigde wijze het gedrag van de ontvanger te beïnvloeden. 

12.2. De Koper verklaart dat zij niet door een overheidsinstantie of door de gerechtelijke instantie veroordeeld is voor het schenden van de Toepasselijke Anti-Corruptie Wetgeving. De Koper verklaart voorts dat er uit hoofde van deze overeenkomst geen zaken van waarde door haar zijn of zullen worden ontvangen of door haar zijn of zullen worden gebruikt voor een doel dat in strijd zou zijn met de Toepasselijke Anti-Corruptie Wetgeving, noch dat zij enige handeling heeft verricht of zal verrichten die in strijd is met de Toepasselijke Anti-Corruptie Wetgeving. 

12.3. De Koper verklaart dat, tenzij toegestaan onder de Toepasselijke Anti-Corruptie Wetgeving, zij geen betaling heeft gedaan of zal doen, geen machtiging tot betaling of gift van enige zaken van waarde heeft gegeven of zal geven, aan een ambtenaar met als doel om (i) een handeling of beslissing van deze ambtenaar in zijn officiële hoedanigheid te beïnvloeden; (ii) deze ambtenaar te bewegen tot handelen of nalaten in strijd met de wettelijke plicht van deze ambtenaar; (iii) een ongerechtvaardigd voordeel zeker te stellen; of (iv) deze ambtenaar te bewegen om zijn invloed aan te wenden om enige handeling of beslissing van de overheid met betrekking tot activiteiten die worden ondernomen in het kader van deze overeenkomst te beïnvloeden. 

12.4. De Koper zal alle transacties in het kader van deze overeenkomst in haar boekhouding, rekeningen en andere documenten, in redelijke mate van detail, accuraat en op eerlijke wijze opnemen. 

12.5. Koper zal voor de duur van deze overeenkomst en gedurende een periode van drie jaar daarna een door Teva aangewezen onafhankelijk accountant toegang bieden tot alle boekhoudkundige documenten, rekeningen, facturen en relevante bescheiden van de Koper die betrekking hebben op deze overeenkomst met als doel om de naleving van de bepalingen van dit artikel en de eisen van de Toepasselijke Anti-Corruptie Wetgeving te controleren. De Koper zal haar volledige medewerking verlenen aan een audit of onderzoek uitgevoerd door Teva met betrekking tot de naleving van deze overeenkomst of de Toepasselijke Anti-Corruptie Wetgeving. 

12.6. Teva heeft het recht om deze overeenkomst alsmede alle betalingen op grond van deze overeenkomst op te schorten of te beëindigen, indien zij te goeder trouw meent dat de Koper in strijd met dit artikel of met de Toepasselijke Anti-Corruptie Wetgeving zou hebben gehandeld. 

12.7. De Koper staat ervoor in dat alle verklaringen hierin gedurende de looptijd van deze overeenkomst juist en accuraat blijven. De Koper dient Teva onmiddellijk te informeren indien zij op de hoogte raakt van een mogelijke schending van dit artikel of de Toepasselijke Anti-Corruptie Wetgeving of van enige andere wijziging die een van de verklaringen hierin onjuist of onnauwkeurig zou maken. Het nalaten van dergelijke melding aan Teva op grond van dit artikel is een wezenlijke schending van deze overeenkomst door de Koper welke Teva het recht geeft deze overeenkomst op grond van art. 11 van de overeenkomst te beëindigen. 

12.8. Dit artikel is uitsluitend van toepassing voor zover Koper een groothandel is, dan wel groothandel activiteiten met betrekking tot producten van Teva verricht. 

13. Diversen 

13.1. Teva is gerechtigd de samenstelling van haar producten te wijzigen of grondstoffen te veranderen met stoffen die gelijkwaardig of van een hogere kwaliteit zijn dan gespecificeerd. Teva zal Koper dienovereenkomstig informeren. 

13.2. Koper is niet gerechtigd de overeenkomst of enige verplichting of recht hieruit over te dragen aan een derde zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Teva. 

13.3. De uit deze algemene voorwaarden voor Teva voortvloeiende rechten gelden in aanvulling op en onverminderd de wettelijke rechten van Teva, tenzij expliciet anders staat aangegeven. 

13.4. Alle geschillen welke tussen partijen bestaan en die niet in onderling overleg tot een oplossing komen zullen worden berecht door de bevoegde rechter te Haarlem, onverminderd het recht van Teva om Koper te dagen voor de rechter die bij afwezigheid van deze forumkeuze bevoegd zou zijn geweest. 

13.5. Op alle overeenkomsten met Teva is Nederlands recht van toepassing. 

 

Algemene voorwaarden (Print versie, PDF)

Privacy beleid

1. Verbintenis inzake privacy

Met de in dit Beleid gebruikte term 'persoonlijke gegevens' worden gegevens bedoeld, zoals uw naam, geboortedatum, e-mailadres of postadres, aan de hand waarvan uw identiteit kan worden vastgesteld. Teva Nederland zal uw persoonlijke gegevens niet verwerken zonder uw toestemming. Bij het verwerken van uw persoonlijke gegevens verbinden wij ons ertoe de internationaal erkende normen inzake bescherming van de privacy volledig na te leven. Daarbij garanderen wij dat ons personeel strenge normen in acht neemt inzake veiligheid en vertrouwelijkheid. In de volgende paragrafen leest u hoe en wanneer wij persoonlijke gegevens van u verzamelen.

2. Bestemming van persoonlijke gegevens

Voor de meeste van onze diensten hoeft u zich op geen enkele wijze te registreren, zodat u onze site kunt bezoeken zonder uw persoonlijke gegevens achter te laten. Voor sommige diensten kan registratie wel worden gevraagd. Als u zich bij ons registreert, moet u mogelijk bepaalde velden invullen (sommige zijn verplicht, andere optioneel) alsook een gebruikersnaam en wachtwoord kiezen. Als u in dergelijke situaties enige door ons gevraagde persoonlijke gegevens niet invult, krijgt u mogelijk geen toegang tot bepaalde onderdelen van de site en kunnen wij mogelijk uw vragen niet beantwoorden. Teva Nederland verwerkt persoonlijke gegevens voor een beperkt aantal specifieke doeleinden waarover wij u informeren als wij u om informatie vragen. Zo kunnen wij persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken om u producten en diensten aan te bieden, om u de door u bestelde producten en diensten in rekening te brengen, om producten en diensten te verhandelen die wij voor u van belang achten of om contact met u op te nemen voor andere doeleinden. De informatie die u naar onze afdeling Klantenservice zendt, wordt uitsluitend gebruikt om u te helpen bij het oplossen van problemen en wordt verder geheimgehouden. Teva Nederland bewaart uw gegevens niet langer dan voor dergelijke doeleinden redelijkerwijs noodzakelijk is en in overeenstemming met enige toepasselijke wettelijke of ethische voorschriften inzake verslaglegging en het bewaren van documentatie.

3. Niet-openbaarmaking van Informatie

Uw persoonlijke gegevens worden door Teva Nederland niet verkocht, doorgegeven of anderszins verspreid aan derden buiten Teva Nederland. Incidenteel kunnen persoonlijke gegevens echter worden overgedragen aan derden die handelen voor of namens Teva Nederland, of in verband met de bedrijfsvoering van Teva Nederland, voor verdere verwerking in overeenstemming met het (de) doeleinde(n) waarvoor de gegevens aanvankelijk werden verzameld. Indien openbaarmaking van persoonlijke gegevens aan een derde om welke reden ook waarschijnlijk of noodzakelijk is, zal Teva Nederland waar mogelijk trachten ervoor te zorgen dat openbaarmaking en bestemming van de gegevens duidelijk worden aangegeven. Hoewel zulke derden mogelijk een ander privacybeleid voeren, trachten wij ervoor te zorgen dat zij dezelfde mate van bescherming bieden als Teva Nederland en zullen wij waar nodig contractueel van hen verlangen dat overgedragen gegevens alleen worden verwerkt voor de doeleinden waarvoor Teva Nederland uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven. Zonder uw voorafgaande, uitdrukkelijke toestemming zullen wij aan derden generlei informatie over u doorgeven die gevoelig ligt (bv. medische gegevens). U kunt uw toestemming op een later tijdstip altijd intrekken. Als u uw toestemming intrekt, kan Teva Nederland bepaalde verzoeken mogelijk niet inwilligen. Waar mogelijk zal Teva Nederland derden aan wie uw gegevens zijn overgedragen, meedelen dat u uw toestemming hebt ingetrokken.

4. Recht van toegang

U bent gerechtigd uw persoonlijke gegevens op te vragen en bij te werken of deze te laten verwijderen. Wij streven naar actuele, juiste en volledige persoonlijke gegevens. U kunt uw persoonlijke gegevens waarover wij beschikken, opvragen en corrigeren door contact op te nemen met de webmaster. Dergelijke verzoeken worden direct en op correcte wijze ingewilligd. Voor een verzoek om correctie worden geen kosten berekend, al kan Teva Nederland voor alle andere verzoeken een kleine kostendekkende vergoeding vragen. Voor verzoeken om verwijdering van persoonlijke gegevens gelden alle van toepassing zijnde aan Teva Nederland opgelegde wettelijke en ethische voorschriften inzake verslaglegging of het bewaren dan wel archiveren van documentatie.

5. Veiligheid en vertrouwelijkheid

Om de veiligheid en vertrouwelijkheid te garanderen van persoonlijke gegevens die Teva Nederland online verzamelt, maakt Teva Nederland gebruik van gegevensnetwerken die onder andere door gestandaardiseerde firewalls en wachtwoorden zijn beveiligd. Persoonlijke gegevens zijn alleen toegankelijk voor medewerkers die de gegevens nodig hebben en die getraind zijn in het correct omgaan met dergelijke gegevens en strenge normen inzake vertrouwelijkheid in acht nemen. Werknemers die in strijd handelen met ons beleid en onze procedures worden dienovereenkomstig gestraft. De naleving van ons beleid en onze procedures door het personeel wordt regelmatig gecontroleerd en beoordeeld. Hoewel wij niet kunnen garanderen dat gegevens niet verloren gaan of worden misbruikt dan wel gewijzigd, trachten wij dergelijke betreurenswaardige voorvallen te voorkomen.

6. Gegevensoverdracht naar het buitenland

Teva Nederland is een wereldwijde onderneming en heeft databases in verschillende rechtsgebieden. Teva Nederland kan uw gegevens doorsturen naar een van zijn databases buiten het land waar u woonachtig bent. Als het privacybeschermingsniveau in een land niet aan erkende internationale normen voldoet, zullen wij ervoor zorgen dat gegevensoverdrachten naar databases van Teva Nederland in dat land voldoende zijn beveiligd en dat er in dergelijke landen geen gegevensoverdracht aan derden plaatsvindt zonder uw voorafgaande, uitdrukkelijke toestemming.

7. Anonieme gegevens en 'cookies'

De meeste gegevens die Teva Nederland op zijn website(s) verzamelt, zijn anoniem, zoals de pagina's die u bezoekt en de zoekopdrachten die u geeft. Als u onze website bezoekt, verzamelen wij geen persoonlijke gegevens, tenzij u daar toestemming voor hebt gegeven. Teva Nederland verwerkt anonieme gegevens om zo de inhoud van de site te verbeteren en om voor intern marktonderzoek globale statistische gegevens te verzamelen over personen die gebruik maken van onze site. Daartoe kan Teva Nederland 'cookies' installeren waarmee de first level domeinnaam van de gebruiker wordt verzameld (bv. 'bigmail.com' uit het e-mailadres 'john@bigmail.com') alsook datum en tijdstip waarop toegang werd verkregen. Met 'Cookies' alleen kan de identiteit van de gebruiker niet worden achterhaald. Een 'cookie' is een stukje informatie dat naar uw browser wordt gezonden en op de vaste schijf van uw computer wordt opgeslagen. Cookies brengen uw computer geen schade toe. U kunt uw browser zodanig instellen dat u wordt gewaarschuwd als u een 'cookie' ontvangt, zodat u kunt bepalen of u het al dan niet accepteert.

8. Spamming

Teva Nederland tolereert geen 'spamming'. Onder spamming wordt verstaan het in groten getale en herhaaldelijk verzenden van ongevraagde e-mails, gewoonlijk van commerciële aard, naar personen met wie de afzender nog niet eerder contact heeft gehad of die te kennen hebben gegeven dergelijke berichten niet te willen ontvangen. Als Teva Nederland daarentegen bepaalde product- of gezondheidsinformatie dan wel andere gegevens voor u van belang acht, behoudt Teva Nederland zich het recht voor u daarover per e-mail te informeren, terwijl u tevens de mogelijkheid wordt geboden niet voor een dergelijke dienstverlening te kiezen.

9. Persoonlijke gegevens en kinderen

Teva Nederland zal niet opzettelijk persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken of openbaarmaken van een minderjarige jonger dan dertien jaar zonder voorafgaande toestemming van een persoon met ouderlijke verantwoordelijkheid (bv. een ouder of voogd) via direct offline contact. Wij zullen de ouder meedelen (i) welke specifieke persoonlijke gegevens van de minderjarige worden verzameld en (ii) dat deze de mogelijkheid heeft het verzamelen, gebruiken en opslaan van dergelijke informatie te verbieden. Teva Nederland houdt zich aan de Amerikaanse Children's Online Privacy Protection Act en aan soortgelijke wetten die in andere landen van kracht zijn ter bescherming van kinderen.

10. Koppelingen naar andere sites

Dit Privacybeleid is alleen van toepassing op de websites van Teva Nederland met uitsluiting van websites van derden. Teva Nederland kan koppelingen aanbieden naar andere websites die wij voor onze bezoekers van belang achten. Wij streven ernaar koppelingen aan te bieden naar websites van de hoogste kwaliteit. Gezien de aard van het World Wide Web kan Teva Nederland echter geen garantie geven voor de kwaliteit van iedere aangeboden koppeling naar een website noch verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud van andere sites dan die van Teva Nederland.

11. Contact opnemen met Teva Nederland

Mocht u vragen of klachten hebben over onze naleving van dit Privacybeleid of heeft u aanbevelingen of opmerkingen om de kwaliteit van ons Privacybeleid te verbeteren, neem dan contact op met de webmaster. Dit privacybeleid is sinds 1 januari 2001 van kracht. Wij streven naar voortdurende verbetering van de hulpmiddelen waarmee u de gegevens kunt beheren die u ons toestuurt. Bezoek deze pagina van tijd tot tijd om deze en andere, nieuwe hulpmiddelen te beoordelen.

Privacy beleid geneesmiddelenbewaking

Definities gebruikt in dit Privacybeleid
'Bijwerking' betekent een ongewenste, onbedoelde of schadelijke gebeurtenis met betrekking tot het gebruik van een Teva geneesmiddel.
'Persoonlijke gegevens' betekent informatie die betrekking heeft op elke identificeerbare persoon (bijv. u, uw arts of uw familielid).
'Teva' betekent Teva Pharmaceutical Industries Ltd. of haar gelieerde bedrijven (of beide), in dit privacybeleid ook aangeduid als 'wij', 'ons' en 'onze'.
Teva en uw privacy
Het waarborgen van de veiligheid van patiënten is uiterst belangrijk voor Teva, en we nemen het veilig gebruik van al onze producten serieus. Teva moet in staat zijn om mensen te bereiken die contact opnemen met Teva over onze producten met het oog op follow-up en het verkrijgen van meer informatie en antwoord te geven op verzoeken of om opgevraagd materiaal te versturen. Dit privacybeleid beschrijft hoe wij uw persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken om ons te helpen te voldoen aan onze plicht om de veiligheid van alle geneesmiddelen die we op de markt brengen of in klinische ontwikkeling hebben (ook bekend als onze geneesmiddelenbewaking verplichtingen) te kunnen bewaken.
Reikwijdte van dit privacybeleid
Dit privacybeleid is van toepassing op gegevens die wij online, per telefoon, fax, e-mail of post, van u verzamelen, als onderdeel van wetgeving op het gebied van het melden van bijwerkingen die van toepassing zijn op Teva. We kunnen deze informatie over u ook verzamelen via specifieke formulieren die door u verstuurd zijn vanaf een website die eigendom is van of beheerd wordt door Teva. Als u een patiënt bent, kunnen we ook informatie over u hebben gekregen van een derde partij die een bijwerking waar u last van had heeft gemeld. Deze derden kunnen medische professionals, advocaten, familieleden of andere personen zijn.
Informatie die wij verzamelen en waarom we dit verzamelen
Voor geneesmiddelenbewaking doeleinden is Teva wettelijk verplicht om specifieke gegevens te verzamelen. Dit wordt hieronder in meer detail beschreven.
Patiënten (onderwerp van de melding) We verzamelen persoonlijke gegevens over u wanneer u, of een derde partij, ons voorziet van informatie over u in verband met een bijwerking waar u of iemand anders last van hebt gehad. Als u de bijwerking zelf meldt, bekijk dan ook de Melders sectie.
Geneesmiddelenbewaking wetgeving vereist dat wij 'gedetailleerde rapporten' bijhouden van alle bijwerkingen die aan ons worden gerapporteerd waardoor de bijwerking kan worden beoordeeld en samengevoegd met andere gerapporteerde bijwerkingen over dat product. De persoonlijke gegevens die
wij over u kunnen verzamelen wanneer u het onderwerp bent van een rapport zijn:
• Naam of initialen;
• Leeftijd en geboortedatum;
• Geslacht;
• Gewicht en lengte;
• Gegevens van het product dat de bijwerking veroorzaakt, waaronder de dosering die u hebt genomen of voorgeschreven gekregen, de reden dat u het product hebt genomen of voorgeschreven gekregen en elke wijziging in uw gebruikelijke regime;
• Gegevens van andere geneesmiddelen die u neemt of nam op het moment van de bijwerking, waaronder de dosering die u hebt genomen of voorgeschreven gekregen, de periode waarin u uw medicijnen neemt, de reden dat u de medicijnen neemt en eventuele wijzigingen in uw regime;
• Gegevens over de bijwerking, de behandeling die u kreeg voor de bijwerking, en de eventuele lange termijn effecten van de bijwerking op uw gezondheid; en
• Overige medische geschiedenis dat als relevant wordt beschouwd door de melder, waaronder documenten, zoals laboratoriumuitslagen, medicatie- en patiënthistorie.
Sommige van deze informatie wordt door de wet beschouwd als 'gevoelige persoonsgegevens' over u.
Dit omvat alle informatie die aan ons verstrekt over uw:
• Gezondheid;
• Etniciteit;
• Religie; en
• Seksleven.
Deze informatie wordt alleen verwerkt waar relevant en nodig om uw reactie op de juiste wijze te documenteren en om te voldoen aan onze geneesmiddelenbewaking vereisten. Deze vereisten bestaan om ons en de bevoegde geneesmiddelenbewaking instanties dergelijke bijwerkingen te laten diagnosticeren, te beheren en ze in de toekomst te voorkomen.
Melders
We verzamelen informatie over u wanneer u ons voorziet van informatie over u in verband met een gemelde bijwerking.
Geneesmiddelenbewaking wetgeving vereist dat we ervoor zorgen dat de bijwerkingen traceerbaar en beschikbaar voor follow-up zijn. Als gevolg daarvan moeten we voldoende informatie over melders hebben zodat wij contact met u kunnen opnemen zodra we de melding hebben ontvangen. De persoonlijke gegevens die wij over u kunnen verzamelen wanneer u een bijwerking meldt zijn uw:
• Naam;
• Contactgegevens (waaronder uw adres, e-mailadres, telefoonnummer of faxnummer);
• Beroep (deze informatie kan de vragen die u worden gesteld over een bijwerking bepalen, afhankelijk van het veronderstelde niveau van medische kennis); en
• Relatie met het onderwerp van het melding.
Als u ook het onderwerp van een melding bent, kan deze informatie worden samengevoegd met de
informatie gerelateerd aan uw reactie. Echter, informatie over patiënten, familieleden of andere nietmedische
melders wordt niet opgenomen in Teva's Wereldwijde Geneesmiddelenbewaking Database (zie
hieronder).
Hoe we uw informatie gebruiken en delen
Als onderdeel van het nakomen van onze geneesmiddelenbewaking verplichtingen, kunnen wij uw informatie gebruiken en delen om:
• De bijwerking te onderzoeken;
• Contact met u op te nemen voor meer informatie over de gemelde bijwerking;
• Informatie over de bijwerking samen te voegen met informatie over andere bijwerkingen
ontvangen door Teva om de veiligheid van een partij, het Teva product of de werkzame stof als
geheel te analyseren; en
• Verplichte meldingen aan de nationale autoriteiten of de EU Eudravigilance-database te doen,
zodat deze de veiligheid van een partij, het Teva product, het generieke of actieve ingrediënt als
geheel kunnen analyseren naast rapporten uit andere bronnen.

Persoonlijke gegevens verzameld voor geneesmiddelenbewaking kunnen ook worden overgedragen aan
een derde partij in het geval dat één van onze producten wordt verkocht, afgestaan of overgedragen,
in welk geval we de koper, verkrijger of overnemer vereisen om de persoonsgegevens te behandelen in
overeenstemming met de toepasselijke wetten inzake gegevensbescherming.
Persoonlijke gegevens kunnen ook gedeeld worden met andere farmaceutische bedrijven (comarketing,
co-distributie of andere licentie partners) wanneer de verplichtingen betreffende
geneesmiddelenbewaking dergelijke uitwisseling van veiligheidsinformatie noodzakelijk maken.
We delen informatie met nationale en Europese autoriteiten in overeenstemming met
geneesmiddelenbewaking wetgeving. Wij zijn niet in staat om hun gebruik van uw gegevens te
controleren.
Wereldwijde Geneesmiddelenbewaking Database
Omdat onze geneesmiddelenbewaking verplichtingen ons vereisen om patronen in verschillende
meldingen uit alle landen waar we onze producten verkopen te beoordelen, wordt de analyse uitgevoerd
door een internationale groep van hooggekwalificeerde artsen. Om aan deze eisen te voldoen, wordt
informatie geleverd als onderdeel van een bijwerking melding wereldwijd gedeeld binnen Teva via Teva's Wereldwijde Geneesmiddelenbewaking Database. Deze database is ook het platform waarmee Teva gerapporteerde bijwerkingen uploadt naar de Eudravigilance-database. Alle informatie over patiënten beschreven in Patiënten (onderwerp van de melding) kunnen worden geüpload naar deze database. Ook alle Melder gegevensvelden kunnen worden opgenomen, behalve wanneer de melder geen professional in de gezondheidszorg is.
Hoe slaan we informatie op en uw rechten
Omdat de veiligheid van patiënten zo belangrijk is, bewaren wij alle informatie die wij over u verzamelen
als gevolg van een melding van een bijwerking om ervoor te zorgen dat we de veiligheid van onze
producten in de loop der tijd op de juiste wijze kunnen beoordelen.
U kunt op elk moment uw gegevens bekijken en corrigeren door contact op te nemen met Teva's
Geneesmiddelenbewaking team via dso.nl@tevanederland.com. Om juridische redenen, kunnen wij geen
informatie verzameld in het kader van een bijwerking melding verwijderen, tenzij het onjuist is. Wij
kunnen u ook vragen om u correct te identificeren voordat we een verzoek om toegang tot of correctie van uw gegevens inwilligen. Uw recht tot dergelijke toegang of correctie kan worden beperkt door toepasselijk recht.
Veiligheid
Teva neemt maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen onverhoeds verlies en onbevoegde toegang, gebruik, wijziging of openbaarmaking. Gegevens worden veilig verzonden via SSL-encryptie en opgeslagen op beveiligde servers. Daarnaast nemen we verdere informatie beveiligingsmaatregelen, waaronder toegangscontrole, strenge fysieke beveiliging, en robuuste informatie verzameling, opslag en verwerking.
Internationale overdracht
Alle geneesmiddelenbewaking databases, met inbegrip van de Wereldwijde Geneesmiddelenbewaking
Database, worden door Teva gehost in Israël. Deze worden beheerd en ondersteund door Teva's
toegewijde ICT geneesmiddelenbewaking teams in Israël, Duitsland en de Verenigde Staten. Teva werkt
ook met Accenture Services Private Limited in India voor het invoeren van gegevens, het beheer en het
opschonen van gegevens van een beperkt deel van de geneesmiddelenbewaking database.
Patiëntinformatie kan ook wereldwijd worden overgedragen als onderdeel van onze Wereldwijde
Geneesmiddelenbewaking Database (zie hierboven).
Deze overdrachten kunnen overdrachten buiten uw land naar landen zonder een adequaat niveau van
bescherming van uw persoonlijke gegevens onder nationale of Europese wetgeving zijn. Teva neemt
echter passende maatregelen om ervoor te zorgen dat uw gegevens voldoende beschermd zijn als ze
worden overgebracht naar deze landen. Hoewel de informatie in de systemen van Teva blijft, zijn de
veiligheidsmaatregelen in dit Privacybeleid altijd van toepassing wanneer informatie wordt verwerkt in
systemen van andere partijen. Teva zorgt ervoor dat er afspraken zijn die ervoor zorgen dat de externe
partij ook voldoende veiligheidsmaatregelen heeft getroffen.
Wijzigingen in dit privacybeleid
Als we besluiten om de inhoud van dit privacybeleid wezenlijk te veranderen, zullen wij die
veranderingen openbaar maken door middel van een prominente aankondiging op onze website.
Contactinformatie
Uw gegevens worden aan Teva verstrekt en worden gehost en opgeslagen in databases op servers die zich in Israël bevinden, die eigendom zijn van en onderhouden worden door Teva Pharmaceutical Industries
Ltd, een Israëlisch vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met haar hoofdvestiging op:
Teva Pharmaceutical Industries Ltd.
5 Basel Street
PO Box 3190
Petach Tikva 49131
Israël
Indien u op enig moment vragen of opmerkingen over dit privacybeleid hebt, kunt u een e-mail sturen
naar dso.nl@tevanederland.com. Wij zullen alle redelijke inspanningen leveren om uw vraag te
beantwoorden of uw probleem op te lossen.

Terms and Conditions of Purchase

 

GENERAL TERMS & CONDITIONS OF PURCHASE OF GOODS AND SERVICES OF PHARMACHEMIE B.V., TEVA NEDERLAND B.V. AND TEVA PHARMA B.V. Filed with the trade register at the chamber of commerce under numbers 34016881, 34096191 and 30099369 respectively.

Terms & Conditions of Purchase PHARMACHEMIE B.V., TEVA NEDERLAND B.V. and TEVA PHARMA B.V. (pdf)

 

GENERAL TERMS & CONDITIONS OF PURCHASE OF GOODS AND SERVICES OF TEVA PHARMACEUTICALS EUROPE B.V. Filed with the trade register at the chamber of commerce under number 30110625.

Terms & Conditions of Purchase TEVA PHARMACEUTICALS EUROPE B.V. (pdf)

 

 

Information Notice for Healthcare Professionals

The information we collect

When you enter into a contract with Teva Nederland B.V. (‘Teva’), apply for information on a website of Teva or otherwise submit a request for information to Teva, we may collect and process the following categories of personal information: 

 • Name;
 • Your profession, your medical specialism, your expertise, your professional interests and the organization you are associated with;
 • Your gender;
 • Your professional contact details, such as your email address, postal address and contact telephone number;
 • Information related to our contracts with you, such as type of contract, duration, and any applicable direct or indirect transfers of value made to you by Teva. This could be in connection with fee for service / consultancy and related expenses agreed in the relevant contract, and/or registration fees, travel and accommodation costs in connection with events organized by Teva or by a third party;
 • Your participation in our trainings, symposia, congresses, seminars;
 • Our communication with you. When we send you a newsletter or information by email, we may receive an automatic notification when you open the newsletter or click on a link in such a newsletter. When you call us, our customer support will register your questions or complaints in our database. We may also record telephone calls for training purposes or to prevent or combat fraud.

How we use and share your information

Your data may be processed for the purposes of managing our relationships and communication with you, notably for the following purposes:

 • Carrying-out and follow-up training, information and communication actions for example to invite you to symposia, congress, seminars, carry out market research, scientific cooperation or research;
 • Management of contracts we have with you, and in some cases management of payroll;
 • Organizing and planning medical and promotional visits and meetings and additional marketing activities;
 • Tailoring our communication to you based on your expertise and professional interests. To understand what is relevant to you, we may use automatic tools to collect, combine and analyze the personal information described above. For example, if our analysis shows that you may be interested in certain types of product information, we may customize our newsletter with offers and content that we believe will be relevant to you. You may withdraw your consent to the processing of your personal data for direct marketing purposes any time by using the unsubscribe link provided in each communication or by contacting us at the email address below.
 • Performing statistics. We use automatic tools to perform statistical research into general trends regarding the use of our services and the characteristics and professional interests of our health care professionals and prospects. To perform our research, we may merge and analyze the different types of data as described above. We will only use aggregated data and do not use name, email address or other directly identifying information. We may also combine such aggregated data with information we receive from our group companies.
 • Complying with all legal obligations including disclosure obligations (e.g. under the EFPIA Disclosure Code[1]). 

We process your personal data on the basis of the following legal grounds: to perform our contract with you, to comply with legal obligations we are subject to, on the basis of your consent or our legitimate interests or the interests of a third party as described in this policy. 

Your personal data might be shared with:

 • authorized staff of Teva with a need to know;
 • authorized service providers and processors which assist us in the management of our activities (for instance for sending our newsletters);
 • relevant authorities.

How long we store information and your rights

Teva is responsible for the collection and use of your personal data described in this information notice. You can contact us at the email address below. Teva’s Data Protection Officer is Esther van Hoek. You can contact her at EUprivacy@tevaeu.com.

In accordance with applicable data protection law, your data is retained for 5 years.

You may be entitled under applicable law to ask Teva for a copy of your information, to correct it, erase or restrict its processing, or to ask us to transfer some of this information to other organisations. You may also have rights to object to some processing and, where we have asked for your consent, to withdraw this consent. These rights may be limited in some situations – for example, where we can demonstrate we have a legal requirement to process your data.

These rights can be exercised by sending an email at the following address: EUprivacy@tevaeu.com. You can also contact us at this email address if you have any questions, remarks or complaints in relation to this information notice. However, if you have unresolved concerns you also have the right to complain to the Dutch Data Protection Authority (Autoriteit Persoonsgegevens, http://www.dutchdpa.nl) located in The Hague, The Netherlands.

International transfers

Where information is transferred to a service provider or processor located in a country outside the European Union, these are protected through a valid basis, such as a program, which the European Commission has deemed to provide adequate protection or the use of signed Commission approved Standard Contractual Clauses. If you wish to receive a copy of these clauses, please contact Teva’s Data Protection Officer at EUprivacy@tevaeu.com.

[1]  EFPIA Disclosure Code: European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations Code on disclosure of Transfers of Value from pharmaceutical companies to healthcare professionals and healthcare organisations.