Privacy en cookie kennisgeving

PRIVACY EN COOKIEVERKLARING

Deze privacy- en cookieverklaring (“verklaring”) wordt uitgegeven door Teva Pharmaceutical Industries Ltd. en Teva Nederland B.V. ("Teva"). U kunt een lijst van alle aangesloten bedrijven van Teva bekijken op de volgende website: http://www.tevapharm.com.

Teva wordt in deze verklaring aangeduid als “wij/we”, "ons" en "onze.”

Reikwijdte van deze verklaring

Deze verklaring beschrijft hoe wij gebruik maken van uw persoonsgegevens en uw rechten inzake gegevensbescherming, waaronder het recht om bezwaar te maken tegen een deel van de verwerking die wij uitvoeren.

Meer informatie over uw rechten en hoe u deze kunt uitoefenen, wordt gegeven in het gedeelte “Hoe wij uw informatie opslaan en wat uw rechten zijn”.

Deze verklaring is van toepassing op persoonsgegevens die wij verzamelen via:

sites

Wij verwerken uw persoonsgegevens wanneer u onze websites bezoekt of gebruikt (elk een “site”). Onze sites kunnen links naar andere websites bevatten waarover wij geen controle hebben.

Teva is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid of de praktijken van andere websites. Wij kunnen ook links leveren naar andere websites die worden beheerd door Teva of aan Teva verbonden bedrijven, die werken onder afzonderlijke privacyverklaringen.

Als u via onze sites op deze websites komt, dient u het privacybeleid van die websites zorgvuldig te lezen zodat u begrijpt hoe zij uw informatie verzamelen, gebruiken en delen.

Controles van belangenverstrengeling

We zullen uw persoonsgegevens verwerken als een van onze medewerkers een potentiële belangenverstrengeling die u aangaat heeft vastgesteld (d.w.z. elke situatie waarin persoonlijke, sociale, financiële, politieke of andere belangen worden geplaatst boven die van Teva).

Uw taak als zorgverlener

 • Teva verzamelt informatie over zorgverleners wanneer u met ons of onze vertegenwoordigers communiceert.

 • Teva verzamelt ook persoonsgegevens van een aantal gegevensbronnen van derden, in het bijzonder van publiekelijk beschikbare bronnen, zoals openbare registers van zorgverleners, gepubliceerde tijdschriften, materialen van evenementen en van websites van zorgverleners of hun werkgevers.

 • Teva verzamelt en verwerkt dergelijke publiekelijk beschikbare gegevens alleen voor zover de doeleinden voor een dergelijke verzameling en verwerking verenigbaar zijn en overeenkomen met de initiële doeleinden waarvoor de respectieve gegevens openbaar beschikbaar worden gesteld.

 • Om z’n eigen kennis van de gezondheidszorgsector te verbeteren maakt Teva tevens gebruik van externe gegevensverstrekkers.

 • Deze gegevens bevatten informatie over uw taak/taken, uw kwalificaties, uw specialisatie, uw werkgever, uw ervaring, uw publicaties en andere informatie in verband met uw beroep.

Leverancierscontroles

Wanneer u met Teva te maken hebt als leverancier of als u een werknemer van de leverancier van Teva bent, verwerken wij uw persoonsgegevens, waaronder uw naam, persoonlijke identificatienummer, professionele contacten, bankgegevens en andere gerelateerde informatie en financiële informatie.

Hoe wij uw informatie gebruiken

Wij verwerken de persoonsgegevens die we verzamelen met betrekking tot onze sites voor de volgende doeleinden:

met uw toestemming:

 • het verstrekken van informatie aan u over de bedrijfsactiviteiten, producten of services van Teva in direct-marketingberichten per e-mail; en
 • het plaatsen van cookies en soortgelijke technologieën, zoals beschreven in het gedeelte ‘Cookies en aanverwante traceringstechnologieën’ hieronder.
 • om ons in staat te stellen onze legitieme zakelijke belangen na te streven, met name:
  • om te reageren op uw vragen of andere vormen van correspondentie die u via de sites hebt ingediend;
  • om het gebruik van onze sites te analyseren teneinde de inhoud voortdurend te verbeteren en prestaties te meten; en
  • om het gebruik van onze sites en onze communicatie met u te optimaliseren en individueel toe te spitsen.

Als u in aanmerking kunt komen voor een controle van belangenverstrengelingen, zullen wij uw persoonsgegevens verwerken:

 • om ons in staat te stellen onze legitieme zakelijke belangen na te streven, met name:
 • om controles en beoordelingen van belangenverstrengelingen uit te voeren waarbij u door een medewerker van Teva geïdentificeerd bent voor een mogelijke belangenverstrengeling met Teva en voor het bijhouden van documentatie daarover; en
 • om passende maatregelen te nemen om belangenverstrengeling te verhelpen.

Als u een zorgverlener bent, zullen wij uw persoonsgegevens ook verwerken:

 • met uw toestemming indien vereist door de wet, om contact met u op te nemen of om u anderszins informatie te verstrekken over producten of evenementen van Teva.
 • om ons in staat te stellen onze legitieme zakelijke belangen na te streven, met name:
  • om onze relatie met u te ontwikkelen en te onderhouden en voor een beter begrip van de gezondheidszorgsector;
  • behalve wanneer toestemming volgens de wet vereist is, om contact met u op te nemen of om u anderszins informatie te verstrekken over producten of evenementen van Teva;
  • om onze communicatie individueel op u toe te spitsen op basis van uw expertise en professionele interesses;
  • om uw gebruik van onze sites, uw interesses en ervaring te analyseren, informatie te verzamelen met betrekking tot gesprekken of bezoeken van onze vertegenwoordigers;
  • om training, informatie en communicatie uit te voeren en voort te zetten, bijvoorbeeld om u uit te nodigen voor symposia, congressen, seminars en debatten en om marktonderzoek, wetenschappelijke samenwerking of onderzoek uit te voeren;
  • om voorafgaand aan het met u aangaan van een contract voor persoonlijke diensten te controleren of uw professionele expertise en ervaring overeenkomen met de bij ons vastgestelde behoefte aan die dienst (dit is in sommige gevallen een wettelijke verplichting); en
  • om te beoordelen of de aankopen die u hebt gedaan en andere informatie die bij u is verzameld, uw marketingvoorkeuren omvatten en hoe u onze relevante sites bezoekt (alleen indien van toepassing).
  • om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen: om voorafgaand aan het met u aangaan van een contract voor persoonlijke diensten, te controleren of uw professionele expertise en ervaring overeenkomen met de bij ons vastgestelde behoefte aan die dienst.
 • als we een contract met u aangaan, om aan het contract te voldoen, met name:
  • om te voldoen aan onze verplichtingen tegenover u onder een dergelijk contract, zoals het beheren van uw bestellingen en het verrichten van betalingen aan u; en
  • het beheren van bestellingen, vragen en klachten over producten waarvoor u bestellingen hebt geplaatst, vragen hebt gesteld of klachten hebt ingediend.

Als u een leverancier bent of een werknemer van de leverancier, zullen wij uw persoonsgegevens verwerken:

 • om te voldoen aan ons contract met u, inclusief het verzorgen van de betaling voor de levering van uw diensten.
 • om ons in staat te stellen onze legitieme zakelijke belangen na te streven, met name:
  • om onze zakelijke relatie met u/uw werkgever te beheren;
  • om de zakelijke activiteiten en onze leverancierscontracten te plannen, uit te voeren en te controleren;
  • voor marktonderzoek;
  • voor het onderzoeken van beschuldigingen van wangedrag; en
  • voor due diligence van Teva's activiteiten in geval van fusies en overnames.

We verwerken over het algemeen ook persoonsgegevens:

 • met uw toestemming zoals beschreven in iedere toestemming die van u wordt gevraagd;
 • om eventuele vragen of klachten te behandelen over Teva of het personeel van Teva (dit valt onder onze legitieme belangen);
 • om te voldoen aan wettelijke vereisten (waaronder onze verplichtingen inzake belasting en boekhouding) en vereisten inzake regelgeving, geneesmiddelenbewaking en compliance, met name om te reageren op verzoeken om informatie van overheidsinstanties;
 • om te voldoen aan alle wettelijke en zelfregulerende verplichtingen, waaronder verplichtingen inzake transparantie, openbaarmaking en het tegengaan van schenkingen (dit kan onder onze legitieme belangen vallen of een wettelijke verplichting zijn);
 • om verzoeken om medische informatie te beheren en hierop te reageren (dit kan onder onze legitieme belangen vallen of een wettelijke verplichting zijn); en
 • voor het gebruik van gegevens in verband met geschillenbeslechting, rechtsvorderingen, compliance, regelgevende en onderzoeksdoeleinden zoals noodzakelijk geacht door Teva (inclusief openbaarmaking van dergelijke informatie in verband met een juridische procedure of rechtszaak) (dit kan onder onze legitieme belangen vallen of een wettelijke verplichting zijn).

Wanneer we persoonsgegevens verzamelen om ons contract met u uit te voeren of om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, is dit verplicht, en zonder deze informatie kunnen we het contract niet uitvoeren of voldoen aan onze wettelijke verplichtingen tegenover u of derden (zoals verplichte rapportage, belasting en boekhouding).

In alle andere gevallen is het verstrekken van de verzochte persoonsgegevens optioneel, maar dit kan van invloed zijn op uw vermogen om bepaalde diensten te ontvangen of deel te nemen aan bepaalde activiteiten waar de informatie voor die doeleinden nodig is.

Legitieme belangen

U kunt meer informatie vinden over de afwegingsprocedure voor legitieme belangen van Teva door met ons contact op te nemen via de adressen die hieronder staan vermeld in het gedeelte "Uw rechten".

Het delen van uw persoonsgegevens

Teva maakt uw persoonsgegevens bekend aan de volgende categorieën ontvangers (in alle gevallen alleen indien nodig om hun functies te vervullen):

 • ons personeel (waaronder medewerkers en externe consultants), professionele adviseurs en agenten;
 • andere functies en bedrijven binnen de Teva-bedrijvengroep wereldwijd, zoals Teva Pharmaceuticals Industries Ltd. in Israël, Teva Pharmaceuticals Europe B.V., Teva Croatia (PLIVA HRVATSKA), Teva Romania en Teva Pharmaceuticals USA Ltd, die IT-ondersteuning, IT-hosting en andere groepsdiensten bieden, zoals HR, Finance en andere ondersteuning;
 • externe dienstverleners die namens Teva uw persoonsgegevens verwerken en die op grond van hun contractuele verplichtingen verplicht zijn om uw persoonsgegevens vertrouwelijk en correct te bewaren, zoals:
 • aanbieders van IT-ondersteuning, websitehosting, CRM-hosting, evenementenmanagement en analyses;
 • in het geval van persoonsgegevens van leveranciers en personeel van leveranciers: dienstverleners voor ondersteuning inzake administratie, consultancy en logistiek, beleggingsmaatschappijen ten behoeve van benefits management en aanbieders van trainingen;
 • aanvragen en andere vormen van databasehosting en -ondersteuning verschillende diensten inzake HR, reizen en administratie.
 • overheidsinstanties (waaronder belastingautoriteiten), regelgevende instanties en wetshandhavingsfunctionarissen, indien vereist voor de hierboven vermelde doeleinden, wettelijk verplicht of indien vereist voor de wettelijke bescherming van onze legitieme belangen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.
 • als u een zorgverlener bent: relevante regelgevende instanties zoals EMA en farmaceutische zelfregulerende instanties zoals EFPIA;
 • onze externe bronnen voor de persoonsgegevens waar we de nauwkeurigheid van de informatie moeten bevestigen en ermee hebben ingestemd om hen daarmee te helpen (bijv. als u een zorgverlener bent, kunnen we persoonsgegevens delen met onze externe bronnen als we ervan op de hoogte zijn dat u een nieuwe functie hebt gekregen);
 • met betrekking tot de prestaties van onze relaties, de bescherming van onze legitieme belangen of de naleving van onze wettelijke verplichtingen, kunnen wij uw persoonsgegevens openbaar maken aan dienstverleners zoals banken, postdiensten, advocaten, auditors enz.
 • Bij het omgaan met dergelijke dienstverleners eisen we dat ze strikt voldoen aan alle toepasselijke regels en wetten inzake gegevensbescherming, evenals aan de specifieke regels die van toepassing zijn op hun activiteiten en het beschermen van de informatie die zij tijdens een dergelijke activiteit verwerken;
 • in het geval dat het bedrijf wordt verkocht of geïntegreerd met een ander bedrijf; mogelijk onze adviseurs of die van de potentiële koper en alle nieuwe eigenaren van het bedrijf en derden (en hun adviseurs) met wie we in de toekomst fuseren of die we verwerven.
 • Teva verkoopt, verhuurt, verspreidt of verstrekt in geen geval commercieel verkrijgbare persoonsgegevens aan derden.

Cookies en aanverwante traceringstechnologieën

Gebruik van cookies op de site

Teva gebruikt cookies om informatie over u te verzamelen en uw online voorkeuren te bewaren.

Cookies zijn tekstbestanden die kleine hoeveelheden informatie bevatten die op uw apparaat worden gedownload wanneer u een website bezoekt. Cookies worden dan teruggestuurd naar de website wanneer u ernaar terugkeert; dit is nuttig omdat het ervoor zorgt dat de website uw apparaat herkent. Ga om meer te weten te komen over cookies naar www.allaboutcookies.org.

Als u cookies op uw computer wenst te verwijderen, verwijzen wij u naar het onderdeel 'help en ondersteuning' van uw internetbrowser voor instructies om het bestand of de map waar cookies zijn opgeslagen te lokaliseren.

Informatie over het verwijderen of het beheren van cookies is ook beschikbaar op www.allaboutcookies.org.

Houd er rekening mee dat wanneer u onze cookies verwijdert (of toekomstige cookies uitschakelt) u misschien niet in staat bent om toegang te krijgen tot bepaalde delen of functies van de site.

Teva maakt gebruik van de volgende categorieën van cookies op de site:

Categorie 1: Strikt noodzakelijke cookies

Deze cookies zijn noodzakelijk voor de werking van de site en kunnen in onze systemen niet worden uitgeschakeld. Ze worden over het algemeen alleen ingesteld als reactie op handelingen die u verricht en die gelijkwaardig zijn aan een verzoek om diensten, zoals het instellen van uw privacyvoorkeuren, het inloggen of het invullen van formulieren. U kunt uw browser zo instellen dat deze cookies worden geblokkeerd of dat u wordt gewaarschuwd, maar sommige delen van de site zullen dan niet meer functioneren.

Categorie 2: Prestatiecookies

Deze cookies verzamelen informatie over de manier waarop mensen gebruikmaken van de site. We maken bijvoorbeeld gebruik van deze cookies om te begrijpen hoe klanten op de site belanden, de site doorzoeken of gebruiken, en om zo te zien waar we verbeteringen kunnen aanbrengen, zoals bij de navigatie, gebruikservaring en marketingcampagnes.

De verzamelde gegevens worden alleen gebruikt om de werking van de site te verbeteren. We gebruiken bijvoorbeeld Google Analytics voor een beter begrip van hoe klanten de site gebruiken.

Als u niet wilt dat Google Analytics wordt gebruikt in uw browser, kunt u deze Google add-on installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en_GB.

Categorie 3: Functionaliteitscookies

Deze cookies worden geconfigureerd om de functionaliteit en de personalisering van de site te verbeteren. Deze cookies onthouden keuzes die u maakt (zoals taalkeuzes). Ze kunnen dan worden gebruikt om u een gebruikservaring te leveren die meer afgestemd is op uw keuzes en om uw bezoeken aan de site meer te personaliseren. De informatie die deze cookies verzamelen, kan worden geanonimiseerd en ze kunnen uw surfgedrag op andere websites niet volgen.

Categorie 4: Sociale media-cookies:

Onze site bevat knoppen waarmee u verbinding kunt maken met de externe sociale media-netwerken Facebook en Linkedin.

Wanneer u toestemming geeft voor het verzenden van uw persoonsgegevens naar deze entiteiten of wanneer u op deze knoppen klikt, gaat u ermee akkoord dat uw apparaat toegang heeft tot de respectievelijke webpagina's en dat apparaatgegevens en andere informatie over uw bezoek zal worden verzonden naar het desbetreffende sociale netwerk om metingen te leveren, gerichte reclame te plaatsen en anderszins zoals uiteengezet in hun privacybeleid (samen met informatie over de rechten en mogelijkheden om uw privacy te beschermen).

Deze zijn te vinden op de volgende adressen:

http://www.facebook.com/policy.php;

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor een volgend gebruik door hen van uw persoonsgegevens of van de persoonsgegevens die u verstrekt zodra u onze website verlaat.

Als u uw rechten als betrokkene wilt uitoefenen over de persoonsgegevens die worden gedeeld met een externe sociale media-site, kunt u contact met ons opnemen via EUprivacy@tevaeu.com, LinkedIn of Facebook, zoals uiteengezet in hun privacybeleid. Volg om uw toestemming in te trekken de link voor het beheren van uw cookievoorkeuren.

Categorie 5: Advertentiecookies:

Deze cookies worden gebruikt om advertenties te leveren die voor u en uw interesses van belang kunnen zijn. Ze worden ook gebruikt om het aantal keren dat u een advertentie ziet te beperken en om de doeltreffendheid van de reclamecampagnes te meten. Ze worden met onze toestemming meestal door reclamenetwerken geplaatst. Ze onthouden dat u de site hebt bezocht en deze informatie wordt gedeeld met andere organisaties, zoals adverteerders.

Bewaartermijn :

Wanneer wij rechtstreeks cookies plaatsen, bewaren wij de daarmee verzamelde informatie in het algemeen maximaal 6 maanden.

Gebruik van webbakens

Sommige pagina’s van onze website en e-mails die wij versturen, kunnen elektronische afbeeldingen bevatten die bekendstaan als webbakens (of soms ook clear gifs), die ons in staat stellen om het aantal bezoekers aan deze pagina’s of lezers van e-mails bij te houden.

Webbakens verzamelen uitsluitend beperkt informatie, wat een cookienummer kan bevatten, de tijd en datum van een paginaweergave en een beschrijving van de pagina waarop de webbaken zich bevindt.

Deze bakens omvatten geen persoonsgegevens en worden alleen gebruikt om de doeltreffendheid van een bepaalde campagne te controleren.

Hoe wij uw informatie bewaren

Als we een contract met u hebben, zullen uw persoonsgegevens in uw land bewaard worden voor de duur van uw contract en gedurende een passende periode na de beëindiging ervan om ons te beschermen tegen mogelijke juridische claims. Anders wordt uw informatie gedurende twee jaar bewaard, of zoals redelijkerwijs noodzakelijk voor de hierboven uiteengezette doeleinden, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Neem voor meer informatie over uw specifieke omstandigheden contact op met EUPrivacy@tevaeu.com.

Vertrouwelijkheid en beveiliging van uw persoonsgegevens

Teva handhaaft gegevensintegriteit door gebruik te maken van ter zake doende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen ter bescherming tegen ongeoorloofde of onwettige verwerking van persoonsgegevens en/of tegen onopzettelijk verlies, openbaarmaking, toegang of onopzettelijke of onwettige vernietiging of misbruik van persoonsgegevens.

Teva-medewerkers en -gegevensverwerkers die namens Teva en onder de instructies van Teva handelen, zijn contractueel gebonden om deze gegevens alleen te gebruiken voor doeleinden met betrekking tot de uitvoering van hun contractuele verplichtingen en zijn daarom verplicht om uw persoonsgegevens vertrouwelijk te houden.

Uw rechten – alleen voor Europa

De toepasselijke wetgeving kan u het recht geven om Teva naar een kopie van uw informatie te vragen, om gegevens te corrigeren of te wissen, om de verwerking ervan te beperken, of om ons te vragen een deel van deze informatie door te geven aan andere organisaties.

U kunt ook rechten hebben om bezwaar te maken tegen bepaalde vormen van verwerking.

In bepaalde situaties kunnen deze rechten beperkt zijn, bijvoorbeeld als wij kunnen aantonen dat wij uw persoonsgegevens van rechtswege moeten verwerken.

Als bezoeker/gebruiker van de website bent u niet verplicht uw persoonsgegevens te verstrekken, tenzij u dat wenst. Als u echter beslist om uw persoonsgegevens niet te verstrekken, kunnen we mogelijk niet de activiteiten uitvoeren die beschreven staan onder “Hoe wij uw informatie gebruiken”.

Wanneer u hebt ingestemd met de verwerking van uw gegevens, kunt u deze toestemming op elk gewenst moment intrekken zonder dat dit invloed heeft op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming die vóór de intrekking ervan was gegeven.

U hebt te allen tijde het absolute recht om zich af te melden voor verwerking ten behoeve van direct marketing.

U kunt dit doen door de instructies in de communicatie te volgen waar dit een elektronisch bericht is of door contact met ons op te nemen via de onderstaande gegevens. Voor bepaalde sites kunt u ook een aantal marketingvoorkeuren online wijzigen.

Als u zich zorgen maakt over hoe wij uw persoonsgegevens verwerken of als u uw rechten wilt uitoefenen of andere informatie wilt verkrijgen, zoals een exemplaar van de afwegingsprocedure voor legitieme belangen, kunt u contact opnemen met het bureau voor gegevensbescherming van Teva door contact met ons op te nemen.

Als u in Europa woont, kunt u contact met ons opnemen via EUPrivacy@tevaeu.com. Neem voor alle andere regio's contact met ons op via IL_Privacy.Tevail@teva.co.il.

Wij hopen dat wij al uw vragen over onze verwerking van uw persoonsgegevens kunnen beantwoorden. Als u echter zorgen hebt die onopgelost blijven, hebt u ook het recht om een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit voor de locatie waar u woont, werkt of waarvan u gelooft dat er een inbreuk op de gegevensbescherming heeft plaatsgevonden.

Internationale doorgifte

Teva werkt internationaal en zal uw informatie doorgeven aan de ontvangers die zijn vermeld in het gedeelte ‘Het delen van uw persoonsgegevens’ in landen buiten uw eigen land en buiten de Europese Economische Ruimte, waaronder naar Israël en de Verenigde Staten.

Bij het doorgeven van uw informatie naar Israël vertrouwt Teva op het besluit, waarbij het beschermingsniveau passend wordt verklaard, van de Europese Commissie met betrekking tot de doorgifte van gegevens van de Europese Unie naar Israël; bij doorgiften naar andere landen buiten de EER vertrouwt Teva over het algemeen op goedgekeurde standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie.

Informatie over het betreffende mechanisme kan op verzoek worden aangevraagd bij EUprivacy@tevaeu.com.

Wijzigingen in deze verklaring

Deze verklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd.

Teva zal een bijgewerkte versie van de verklaring op deze pagina plaatsen en eventueel wijzigingen doorgeven.

Herzien: december 2019