Juridisch

Gebruikersvoorwaarden websites

Op de toegang tot deze Site en het gebruik ervan zijn de volgende voorwaarden van toepassing, alsmede alle van toepassing zijnde wetten. Door gebruik te maken van deze Site gaat u, zonder beperking of voorbehoud, akkoord met deze voorwaarden.

1. De informatie op deze Site (de 'Informatie') mag uitsluitend voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik worden gedownload, weergegeven en afgedrukt.

2. Het is toegestaan alle vermeldingen van auteursrecht of andere eigendomsrechten in enige gedownloade Informatie te behouden en te reproduceren. Het is evenwel niet toegestaan de inhoud van de Site, waaronder de tekst, afbeeldingen, audio en video, te distribueren, te wijzigen, te verzenden, opnieuw te gebruiken of opnieuw te posten dan wel voor publieke of commerciële doeleinden te gebruiken zonder schriftelijke toestemming van Teva Nederland. U dient ervan uit te gaan dat alles wat u op deze Site ziet of leest auteursrechtelijk is beschermd, tenzij anders bepaald, en zonder schriftelijke toestemming van Teva Nederland uitsluitend mag worden gebruikt overeenkomstig deze voorwaarden of de tekst op de Site. Teva Nederland garandeert noch verklaart dat het gebruik van op de Site weergegeven informatie niet leidt tot schending van rechten van derden die geen eigendom zijn van of niet gelieerd zijn aan Teva Nederland.

3. Met uitzondering van voornoemde beperkte toestemming wordt u geen licentie voor of recht in enig auteursrecht van Teva Nederland of van enige andere partij verleend of toegekend.

4. Op de Internetsites van Teva Nederland ziet u mogelijk of wordt mogelijk verwezen naar handelsmerken, octrooien, eigendomsinformatie, technologieën, producten, processen of andere eigendomsrechten van Teva Nederland, aan haar gelieerde ondernemingen en/of andere partijen. Er wordt u geen licentie voor of recht in dergelijke handelsmerken, octrooien, handelsgeheimen, technologieën, producten, processen en andere eigendomsrechten van Teva Nederland, zijn gelieerde ondernemingen en/of andere partijen verleend of toegekend.

5. Teva Nederland zet zich in voor nauwkeurige en actuele informatieverstrekking op de Site, maar geeft geen garanties of verklaringen met betrekking tot de inhoud van de Site, die 'in huidige staat' wordt aangeboden. Teva Nederland aanvaardt generlei verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voortkomend uit of op enigerlei wijze verband houdend met het gebruik van deze Site of de inhoud daarvan. Teva Nederland is niet aansprakelijk voor de nauwkeurigheid, volledigheid, geschiktheid, tijdloosheid of uitvoerigheid van de informatie op de Site. Voorts aanvaardt Teva Nederland geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor enige (virus)schade aan uw computerapparatuur of andere eigendommen als gevolg van de toegang tot, het gebruik van of het bladeren op de Site dan wel het downloaden van enige informatie, gegevens, tekst, afbeeldingen, video of audio van de Site. Teva Nederland behoudt zich het recht voor enige of alle functies van haar Site te onderbreken of te beëindigen. De Teva Nederland-entiteit die deze Site beheert, aanvaardt generlei verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor enige onderbreking of beëindiging van enige of alle functies van haar site, ongeacht of zulks het gevolg is van handelingen dan wel nalatigheden van een entiteit van Teva Nederland of van derden.

6. Alle informatie die per e-mail of anderszins naar de Site wordt verzonden, inclusief alle gegevens, vragen, opmerkingen, suggesties en dergelijke, wordt en zal worden beschouwd als niet-confidentiële informatie waarop geen eigendom rust. Alles wat u verzendt of post, wordt eigendom van Teva Nederland of haar gelieerde ondernemingen en kan voor alle doeleinden worden gebruikt, met inbegrip van, maar niet beperkt tot het reproduceren, openbaarmaken, verzenden, publiceren, uitzenden en posten. Voorts staat het Teva Nederland vrij alle door u naar de Site gezonden ideeën, concepten, knowhow of technieken voor allerlei doeleinden te gebruiken, met inbegrip van, maar niet beperkt tot het ontwikkelen, vervaardigen en verhandelen van producten op basis van dergelijke informatie.

7. In de Informatie kunnen technische onnauwkeurigheden of typografische fouten voorkomen. Teva Nederland behoudt zich het recht voor de Informatie, alsmede de in dergelijke informatie beschreven producten en programma's te allen tijde en zonder kennisgeving te wijzigen, te corrigeren en/of te verbeteren.

8. De Internetsites van Teva Nederland kunnen informatie bevatten over de wereldwijde producten en diensten van Teva Nederland. Sommige van deze producten en diensten zijn niet overal verkrijgbaar. Een verwijzing naar een product of dienst van Teva Nederland op een Internetsite van Teva Nederland impliceert niet dat dat product of die dienst thans of in de toekomst in uw regio verkrijgbaar is. U dient zich te baseren op productinformatie die speciaal voor uw regio is bedoeld. Dergelijke informatie wordt aangeboden op de Internetsites van de gelieerde ondernemingen van Teva Nederland in uw regio.

9. Aangezien Teva Nederland generlei aan deze Site gekoppelde sites beheert of onderschrijft en aangezien Teva Nederland generlei aan deze Site gekoppelde sites heeft beoordeeld, is Teva Nederland niet verantwoordelijk voor de inhoud van enige pagina buiten deze Site of enige andere aan deze Site gekoppelde site. Het aanklikken van koppelingen naar pagina's buiten deze Site of naar andere sites geschiedt op eigen risico en zonder toestemming van Teva Nederland. Bij gebruikmaking van dergelijke koppelingen zijn de juridische verklaring en het privacybeleid van de gekoppelde site van toepassing, die mogelijkerwijs afwijken van die van Teva Nederland.

10. Hoewel Teva Nederland incidenteel discussies, chats, geposte berichten, verzendingen, bulletin boards en dergelijke op de Site volgt of beoordeelt, is Teva Nederland daartoe niet gehouden en aanvaardt Teva Nederland geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud van enigerlei locatie noch voor enig(e) fout, smaad, laster, nalatigheid, onwaarheid, obsceniteit, pornografie, godslastering, gevaar of onnauwkeurigheid in enige informatie binnen dergelijke locaties op de Site. Niet toegestaan is het posten of verzenden van enige onwettige, bedreigende, lasterlijke, smadelijke, obscene, aanstootgevende, opruiende, pornografische of godslasterlijke informatie dan wel enige informatie die tot gedrag kan leiden of aanzetten dat kan worden aangemerkt als een misdaad, tot wettelijke aansprakelijkheid kan leiden of anderszins tot overtreding van enige wet kan leiden. Teva Nederland zal volledige medewerking verlenen aan enige vervolgende instantie of enig rechterlijk bevel uit hoofde waarvan Teva Nederland wordt verzocht of bevolen de identiteit bekend te maken van eenieder die dergelijke informatie post.

11. Teva Nederland kan deze voorwaarden Te allen tijde herzien door dit geposte bericht bij te werken. Aangezien dergelijke herzieningen bindend zijn, dient u deze pagina periodiek te bezoeken en de dan geldende bindende voorwaarden na te lezen.

12. Koppelingen naar deze Site zijn alleen toegestaan naar de homepage. Rechtstreekse koppelingen naar pagina's onder de homepage zijn niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Teva Nederland.

13. Het opnemen van inhoud van deze Site in frames van sites of site-elementen van partijen die geen deel uitmaken van Teva Nederland is niet toegestaan. Het via 'inline links' of op enige andere wijze opnemen van onderdelen van deze Site in sites van partijen die geen deel uitmaken van Teva Nederland is eveneens verboden.

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene Voorwaarden van toepassing op de verkoop en levering van producten door Pharmachemie BV en Teva Nederland BV, hierna ieder te noemen ‘Teva’ 

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34016881 en 34096191 

1. Algemeen 

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, orders, orderbevestigingen en overeenkomsten betreffende de verkoop en levering van producten door Teva en op alle daarmee samenhangende overeenkomsten. 

1.2. De toepasselijkheid van voorwaarden, zoals inkoopvoorwaarden, van de wederpartij (hierna: Koper) wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

1.3. Op van deze voorwaarden afwijkende bedingen kan door de Koper uitsluitend een beroep worden gedaan indien deze schriftelijk door Teva zijn aanvaard. 

1.4. Mocht enige bepaling van deze voorwaarden naar het oordeel van de bevoegde rechter niet van toepassing of in strijd met de openbare orde of de wet zijn, dan zal slechts de betreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd, doch zullen overigens deze voorwaarden volledig van kracht blijven. 

2. Aanbieding en aanvaarding 

2.1. Alle prijslijsten en aanbiedingen van Teva zijn vrijblijvend, tenzij anders aangegeven. 

2.2. Een door Koper geplaatste order bindt Teva slechts zodra Teva die order schriftelijk heeft aanvaard dan wel met de uitvoering van de order is begonnen. 

2.3. Mondelinge toezeggingen of afspraken met het personeel van Teva zijn slechts bindend voor Teva indien zij schriftelijk door een daartoe gevolmachtigd persoon van Teva zijn bevestigd. Koper zal zich vergewissen dat de betreffende persoon ingevolge statuten of schriftelijke volmacht bevoegd is om Teva te binden. Dit artikel is ook van toepassing op wijzigingen van reeds gemaakte afspraken. 

3. Prijs en betaling 

3.1. De door Teva opgegeven of met Teva overeengekomen prijzen zijn netto, exclusief BTW, en zijn geldig voor levering met regulier transport op basis van DDP (franco huis) binnen Nederland (conform de op de datum van de overeenkomst van kracht zijnde Incoterms). Voor orders met een factuurwaarde onder de 300 euro en/of waarbij speciaal transport is vereist (uitgezonderd koeltransport) zullen de transportkosten worden doorbelast aan de Koper. 

3.2. De door Teva opgegeven of met Teva overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op de kostprijs op het moment van aanbieding of aanvaarding. Teva mag opgegeven prijzen tot aan de sluiting van de betreffende overeenkomst wijzigen. Indien zich tussen het moment van het sluiten van een overeenkomst en de aflevering van de betreffende producten een kostprijsstijging voordoet, is Teva gerechtigd om die stijging in de kostprijs aan de Koper in rekening te brengen. 

3.3. Betaling door de Koper dient zonder verrekening, korting en/of opschorting te geschieden en plaats te vinden uiterlijk op de vervaldatum vermeld op de factuur, in de valuta zoals gespecificeerd op de factuur en op de bankrekening zoals aangegeven door Teva. Bij niet-tijdige of niet-volledige betaling is de Koper, tenzij anders is overeengekomen, aan Teva een rente verschuldigd van 1% per maand of een gedeelte van een maand, waarbij een gedeelte van een maand geldt als volledige maand, gerekend over het (rest) factuurbedrag vanaf de vervaldatum tot en met de dag van volledige betaling. 

3.4. Teva is te allen tijde gerechtigd om de aanvaarding van een order of de aflevering van producten afhankelijk te stellen van gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling van die producten of betaling van reeds geleverde producten of van het verstrekken van voor Teva aanvaardbare zekerheid voor betaling van die te leveren en/of reeds geleverde producten. 

4. Aflevering 

4.1. Koper garandeert dat hij bij het totstandkomen van de overeenkomst en bij de ontvangst van de producten beschikt over alle voor de ontvangst en het verhandelen van de producten benodigde vergunningen en/of ontheffingen. De betreffende vergunningen en/of ontheffingen zullen op eerste verzoek aan Teva ter hand worden gesteld. 

4.2. De overeengekomen levertijd gaat in na totstandkoming van de overeenkomst en nadat Teva beschikt over alle door de Koper te verstrekken gegevens en bescheiden alsmede de vooruitbetaling indien die is overeengekomen. 

4.3. Een overeengekomen levertijd of leverdatum levert geen fatale termijn op, tenzij dat schriftelijk door Teva is bevestigd. In het geval Teva te laat levert en dienaangaande in verzuim komt te verkeren, is Koper slechts gerechtigd om de betreffende overeenkomst te annuleren, zonder verdere aansprakelijkheid voor Teva. 

5. Garantie en Inspectie 

5.1. Teva garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de overeengekomen specificaties of, bij gebreke daarvan, de algemeen door Teva opgegeven specificaties van die producten. 

5.2. De in artikel 5.1 genoemde garantie is de enige verplichting die Teva heeft ten aanzien van de conformiteit van de geleverde producten. Koper mag geen andere eigenschappen verwachten dan de betreffende specificaties. 

5.3. Koper zal bij aflevering de producten inspecteren op uiterlijke waarneembare schade, gebreken en tekorten. Koper dient zichtbare transportschade en tekorten aan te tekenen op de vrachtbrief en alle (overige) uiterlijk waarneembare schade, gebreken en tekorten binnen 5 werkdagen na levering bij Teva te melden. 

5.4. Onverminderd art. 5.3, dient Koper eventuele gebreken schriftelijk binnen 10 werkdagen na de ontdekking ervan, vergezeld van een duidelijke omschrijving (onder vermelding van ordernummer, artikelomschrijving, artikelnummer, aantal) aan Teva te melden. 

5.5. De in dit artikel bedoelde meldingen dienen schriftelijk te gebeuren en in ieder geval per email gericht te worden aan customerservice@tevanederland.com. Reclames schorten de betalingsverplichting niet op. Laattijdige of onjuiste melding doet de rechten van de Koper ten aanzien van de betreffende gebrekkige prestatie vervallen. 

5.6. Indien Teva de aanspraken van Koper erkent is zij slechts gehouden om naar harer keuze, hetzij de gebrekkige producten te vervangen, hetzij de Koper te crediteren voor het bedrag van de gebrekkige producten. 

5.7. Indien Teva de melding van Koper van gebrekkige producten afwijst en Koper die afwijzing betwist, dan kan Teva de betreffende producten, of door Teva gedane representatieve steekproef van die producten, voorleggen aan een door partijen aan te wijzen onafhankelijke deskundige ter beoordeling van het gemelde gebrek. De conclusies van de onafhankelijke deskundige zijn bindend voor partijen. De in het ongelijk gestelde partij zal de kosten van het deskundigenonderzoek dragen. Indien blijkt dat de melding van Koper terecht is, treedt art 5.6 in werking. 

6. Retour en crediteringscondities 

6.1. Retourcondities: Koper mag van Teva afgenomen producten welke zich in onberispelijke staat bevinden onder de voorwaarden van dit artikel 6 aan Teva retourneren. Alle retouren dienen door Koper vooraf schriftelijk te worden aangemeld bij customerservice@tevanederland.com met de volgende gegevens: 

1) productnaam 

2) artikelnummer 

3) aantal 

4) (ophaal)referentie 

5) aantal colli 

6) reden van retournering 

Zonder deugdelijke aanmelding zullen retouren door Teva niet in behandeling worden genomen. Producten die onder gekoelde condities moeten worden vervoerd kunnen niet worden geretourneerd en worden niet gecrediteerd. 

6.2. Crediteringscondities: Indien de te retourneren producten binnen 5 dagen na aflevering aan Koper aangemeld worden bij Teva, wordt 100% van de factuurwaarde van die producten gecrediteerd. Indien producten later dan 5 dagen na aflevering aangemeld worden dan geldt voor: 

A producten: worden niet gecrediteerd (A product: langer dan 3 jaar of 3 jaar houdbaar); 

B producten: worden voor 75% gecrediteerd (B product: korter dan 3 jaar houdbaar); 

Producten geleverd met een resterende houdbaarheid korter dan 1 jaar: worden voor 100% gecrediteerd.

Producten kunnen tot maximaal 1 maand na vervaldatum worden geretourneerd. Na ontvangst van een deugdelijk melding door Koper van producten die voor retour en creditering in aanmerking komen, zal Teva de producten doen ophalen of – in verband met de resterende of inmiddels verstreken houdbaarheidsdatum - van Koper kunnen verlangen dat hij de producten vernietigt en ten bewijze daarvan een daarvoor door Teva aangewezen formulier ingevuld verstrekt. 

7. Aansprakelijkheid en vrijwaring 

7.1. De verplichtingen van Teva en de rechten van Koper in verband met eventuele gebreken in door geleverde producten zijn beperkt tot hetgeen in art. 5.6 is neergelegd. 

7.2. Teva is niet aansprakelijk voor enige schade, verlies of aanspraak voortvloeiend uit of verband houdend met de distributie, verkoop, marketing van de producten of met de producten gefabriceerde eindproducten, (vermeende) inbreuk op octrooien of andere eigendomsrechten, ongeacht of deze aansprakelijkheid wordt gebaseerd op wanprestatie of enige ander rechtsgrond. 

7.3. Teva is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte en/of gevolgschade zoals - maar niet beperkt tot - verlies van markt(aandeel), gederfde of niet gerealiseerde winst. 

7.4. In alle gevallen waarin Teva gehouden is tot betaling van een schadevergoeding zal deze nooit hoger zijn dan de factuurwaarde van de geleverde producten waarvoor of in verband waarmee schade is veroorzaakt. 

7.5. Niet in deze voorwaarden is bedoeld om de aansprakelijkheid van een partij te beperken of uit te sluiten voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de tot de bedrijfsleiding behorende ondergeschikten van die partij. 

7.6. Koper vrijwaart Teva tegen aan aanspraken van derden, alsmede tegen alle daarmee verband houdende schade, die direct of indirect voortvloeien uit (i) de distributie, verkoop of marketing van de producten of met de producten gefabriceerde eindproducten door de Koper, of uit (ii) het niet voldoen van Koper aan enig wettelijk voorschrift, of uit (iii) enig handelen of nalaten van Koper. 

8. Geheimhouding 

8.1. Alle informatie, specificaties en andere gegevens die door Teva aan Koper ter beschikking worden gesteld behoren tot de intellectuele eigendom van Teva, dan wel een van haar groepsmaatschappijen of gelieerde vennootschappen en zullen door Koper strikt vertrouwelijk worden behandeld. 

8.2. Voor zover vertrouwelijke informatie door Teva aan Koper ter hand wordt gesteld, zal Koper die informatie uitsluitend voor het door Teva beoogde doel mogen aanwenden en alle aanwijzingen van Teva ten aanzien van die informatie prompt opvolgen. 

9. Overmacht 

9.1. Teva is niet aansprakelijk voor schade welke voortvloeit uit een tekortkoming die haar niet kan worden toegerekend (‘overmacht’). Onder overmacht wordt verstaan ieder situatie die maakt dat de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd of bemoeilijkt door omstandigheden waarover Teva redelijkerwijs geen controle heeft, waaronder in ieder geval mede zullen zijn begrepen bedrijfsblokkades, stakingen, natuurgeweld, schade aan fabrieken, brand, overheidsinstructies, sancties en boycots, het niet beschikbaar zijn van grondstoffen en tekortkomingen van toeleveranciers. 

9.2. In geval van overmacht aan de zijde van Teva worden haar verplichtingen opgeschort. Indien de overmacht langer duurt dan 3 maanden hebben zowel Koper als Teva het recht de overeenkomst te ontbinden. 

10. Eigendomsvoorbehoud 

10.1. Alle door Teva geleverde producten uit hoofde van alle met Koper gesloten overeenkomsten blijven eigendom van Teva tot aan het moment van algehele voldoening door Koper van al hetgeen Teva in verband met die overeenkomsten van Koper te vorderen heeft, eventuele vorderingen tot betaling van schadevergoeding en rente daaronder begrepen. 

10.2. Alle intellectuele eigendomsrechten op of in verband met de geleverde producten blijven bij Teva, althans worden niet overgedragen aan Koper. 

10.3. Koper draagt zorg voor adequate opslag en verzekering van de producten waarvan het eigendom bij Teva berust. 

11. Ontbinding en beëindiging 

11.1. Indien Koper een of meer van zijn verplichtingen uit hoofde van een overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, failliet wordt verklaard, surseance van betaling of faillissement aanvraagt, alsmede bij beslaglegging op (een deel van) zijn vermogen, is Teva gerechtigd iedere overeenkomst op te schorten of zonder voorafgaande ingebrekestelling, geheel of gedeeltelijk te ontbinden door een schriftelijke verklaring. Alle vorderingen van Teva op Koper uit hoofde van alle gesloten overeenkomsten worden daarbij terstond opeisbaar. 

11.2. Tussen Koper en Teva komt slechts een duurovereenkomst tot stand indien Teva haar wil tot het sluiten van die overeenkomst expliciet schriftelijk aan Koper heeft bevestigd. Behoudens andersluidend schriftelijk beding tussen Teva en Koper, is Teva te allen tijde gerechtigd om een duurovereenkomst met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden (tussentijds) te beëindigen, zonder dat zij daarvoor reden hoeft te hebben of te vermelden, en ongeacht of deze termijn voor Koper voldoende is om haar bedrijfsvoering op de gevolgen van de beëindiging aan te passen. Voor zover Teva een te korte opzegtermijn in acht neemt, zal de beëindiging desalniettemin rechtsgeldig zijn en Teva slechts aansprakelijk kunnen worden gehouden voor de schade waarvan Koper aantoont dat hij die door het tekort heeft geleden, onder toepassing van art. 7. 

11.3. Koper handelt voor eigen rekening en risico. Koper heeft nimmer recht op vergoeding door Teva van door haar gemaakte kosten, gedane investeringen of gecreëerde goodwill, ongeacht of die zijn gemaakt of gedaan op verlangen van of ten goede komen aan Teva. 

12. Naleving van anti-corruptie wetgeving door groothandel 

12.1. De Koper is zich ervan bewust dat Teva en de Koper gehouden zijn te voldoen aan alle toepasselijke anti-corruptie wet- en regelgeving (hierna: Toepasselijke Anti-Corruptie Wetgeving). De Toepasselijke Anti-Corruptie Wetgeving verbiedt de corrupte betaling, aanbod of belofte tot betaling, of machtiging van een betaling of overdracht van zaken van waarde of enig ander voordeel, direct of indirect, aan een ambtenaar, of aan een andere persoon, met de wetenschap dat de gehele of een deel van de betaling, zaken van waarde, of voordeel zal worden aangeboden, gegeven, beloofd, of doorgegeven aan een ambtenaar. Sommige van de Toepasselijke Anti-Corruptie Wetgeving verbiedt tevens commerciële omkoping - bijv. de onrechtmatige betaling, overdracht van zaken van waarde, uitkering, of enig onrechtmatig voordeel, direct of indirect, aan een private partij met de bedoeling om op ongerechtvaardigde wijze zakelijke transacties te verkrijgen of te behouden of om op ongerechtvaardigde wijze het gedrag van de ontvanger te beïnvloeden. 

12.2. De Koper verklaart dat zij niet door een overheidsinstantie of door de gerechtelijke instantie veroordeeld is voor het schenden van de Toepasselijke Anti-Corruptie Wetgeving. De Koper verklaart voorts dat er uit hoofde van deze overeenkomst geen zaken van waarde door haar zijn of zullen worden ontvangen of door haar zijn of zullen worden gebruikt voor een doel dat in strijd zou zijn met de Toepasselijke Anti-Corruptie Wetgeving, noch dat zij enige handeling heeft verricht of zal verrichten die in strijd is met de Toepasselijke Anti-Corruptie Wetgeving. 

12.3. De Koper verklaart dat, tenzij toegestaan onder de Toepasselijke Anti-Corruptie Wetgeving, zij geen betaling heeft gedaan of zal doen, geen machtiging tot betaling of gift van enige zaken van waarde heeft gegeven of zal geven, aan een ambtenaar met als doel om (i) een handeling of beslissing van deze ambtenaar in zijn officiële hoedanigheid te beïnvloeden; (ii) deze ambtenaar te bewegen tot handelen of nalaten in strijd met de wettelijke plicht van deze ambtenaar; (iii) een ongerechtvaardigd voordeel zeker te stellen; of (iv) deze ambtenaar te bewegen om zijn invloed aan te wenden om enige handeling of beslissing van de overheid met betrekking tot activiteiten die worden ondernomen in het kader van deze overeenkomst te beïnvloeden. 

12.4. De Koper zal alle transacties in het kader van deze overeenkomst in haar boekhouding, rekeningen en andere documenten, in redelijke mate van detail, accuraat en op eerlijke wijze opnemen. 

12.5. Koper zal voor de duur van deze overeenkomst en gedurende een periode van drie jaar daarna een door Teva aangewezen onafhankelijk accountant toegang bieden tot alle boekhoudkundige documenten, rekeningen, facturen en relevante bescheiden van de Koper die betrekking hebben op deze overeenkomst met als doel om de naleving van de bepalingen van dit artikel en de eisen van de Toepasselijke Anti-Corruptie Wetgeving te controleren. De Koper zal haar volledige medewerking verlenen aan een audit of onderzoek uitgevoerd door Teva met betrekking tot de naleving van deze overeenkomst of de Toepasselijke Anti-Corruptie Wetgeving. 

12.6. Teva heeft het recht om deze overeenkomst alsmede alle betalingen op grond van deze overeenkomst op te schorten of te beëindigen, indien zij te goeder trouw meent dat de Koper in strijd met dit artikel of met de Toepasselijke Anti-Corruptie Wetgeving zou hebben gehandeld. 

12.7. De Koper staat ervoor in dat alle verklaringen hierin gedurende de looptijd van deze overeenkomst juist en accuraat blijven. De Koper dient Teva onmiddellijk te informeren indien zij op de hoogte raakt van een mogelijke schending van dit artikel of de Toepasselijke Anti-Corruptie Wetgeving of van enige andere wijziging die een van de verklaringen hierin onjuist of onnauwkeurig zou maken. Het nalaten van dergelijke melding aan Teva op grond van dit artikel is een wezenlijke schending van deze overeenkomst door de Koper welke Teva het recht geeft deze overeenkomst op grond van art. 11 van de overeenkomst te beëindigen. 

12.8. Dit artikel is uitsluitend van toepassing voor zover Koper een groothandel is, dan wel groothandel activiteiten met betrekking tot producten van Teva verricht. 

13. Diversen 

13.1. Teva is gerechtigd de samenstelling van haar producten te wijzigen of grondstoffen te veranderen met stoffen die gelijkwaardig of van een hogere kwaliteit zijn dan gespecificeerd. Teva zal Koper dienovereenkomstig informeren. 

13.2. Koper is niet gerechtigd de overeenkomst of enige verplichting of recht hieruit over te dragen aan een derde zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Teva. 

13.3. De uit deze algemene voorwaarden voor Teva voortvloeiende rechten gelden in aanvulling op en onverminderd de wettelijke rechten van Teva, tenzij expliciet anders staat aangegeven. 

13.4. Alle geschillen welke tussen partijen bestaan en die niet in onderling overleg tot een oplossing komen zullen worden berecht door de bevoegde rechter te Haarlem, onverminderd het recht van Teva om Koper te dagen voor de rechter die bij afwezigheid van deze forumkeuze bevoegd zou zijn geweest. 

13.5. Op alle overeenkomsten met Teva is Nederlands recht van toepassing. 

 

Algemene voorwaarden (Print versie, PDF)

Privacy en cookie kennisgeving

Onze websites ("de Sites") en onze diensten (de “Diensten”) worden beheerd door Teva Nederland B.V., een besloten vennootschap opgericht naar Nederlands recht met vestigingsadres Swensweg 5, 2031 GA Haarlem ("Teva"). Teva wordt in deze privacyverklaring aangeduid als 'wij', 'ons' en 'onze'.

Teva en uw privacy
Teva respecteert de privacy van de bezoekers van onze Sites. Wij doen er alles aan om informatie met betrekking tot identificeerbare personen ("persoonsgegevens") te beschermen die ons in verband met de Sites zijn verstrekt.

Reikwijdte van deze privacyverklaring
Deze privacyverklaring is van toepassing op persoonsgegevens die we via de Sites of onze Diensten verzamelen. Het beschrijft hoe we uw gegevens gebruiken en omgaan met uw recht op gegevensbescherming, inclusief het recht om bezwaar te maken tegen sommige manieren waarop we uw gegevens verwerken. Meer informatie over uw rechten en hoe u ze kunt uitoefenen, vindt u in het gedeelte 'Hoe wij uw informatie opslaan en uw recht op gegevensbescherming’ hieronder.

Onze Sites kunnen links bevatten naar andere websites waarover wij geen controle hebben. Teva is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid of de gebruiken van andere websites. Onze Sites kunnen ook een link bevatten naar andere websites die worden beheerd door Teva of de aan Teva gelieerde bedrijven, die volgens een afzonderlijk privacy beleid werken. Als u deze websites bezoekt via onze Sites, dient u het privacy beleid van die websites te bekijken, zodat u begrijpt hoe zij uw informatie verzamelen, gebruiken en delen.

Informatie die we verzamelen
We kunnen persoonsgegevens over u verzamelen wanneer u onze Sites of onze Diensten gebruikt. In de meeste gevallen zult u deze informatie zelf verstrekken door ervoor te kiezen uw gegevens naar ons te verzenden. Afhankelijk van de Sites en de Diensten waarvan u gebruikt maakt, kunnen wij de volgende informatie van u verzamelen:

• naam;
• e-mailadres;
• adres;
• geboortedatum;
• contact telefoonnummer;
• informatie over uw beroep en uw BIG registratienummer;
• uw persoonlijke nummer in de OneKey database van IQvia;
• IP adres;
• ID van uw apparaat (device);
• browsegedrag (op geaggregeerde basis);
• uw interesses, bijvoorbeeld voor bepaalde websites en evenementen.

Bovendien kan Teva automatisch informatie verzamelen over de website die u bezocht voordat u naar onze Sites kwam en iedere website die u bezoekt nadat u onze Sites heeft verlaten. Teva verzamelt ook informatie over de delen van de Sites die u bezoekt, het type browser dat u gebruikt en de tijden waarop u de Sites bezoekt.

Hoe we uw informatie gebruiken
We verwerken de persoonsgegevens die we verzamelen voor de volgende doeleinden:
• met uw toestemming om:
- u informatie te verstrekken over de zakelijke activiteiten, producten of diensten van Teva;
- te reageren op uw vragen of andere correspondentie die u ons via de Sites heeft gestuurd;
- van cookies en soortgelijke technologieën gebruik te maken, zoals hieronder beschreven onder ‘Cookies en gerelateerde tracking technologieën’.
• ons in staat te stellen onze gerechtvaardigde belangen na te streven, in het bijzonder om:
- het gebruik van onze Sites te analyseren om voortdurend de inhoud te verbeteren en de prestaties te meten;
- het gebruik van onze Sites en onze communicatie met u te optimaliseren en waar nodig aan te passen aan de behoefte van onze gebruikers.
• ons in staat te stellen om een eventuele overeenkomst die we met u zijn aangegaan uit te voeren.
• te voldoen aan de eisen van de geldende wet- en regelgeving, alsmede aan de farmacovigilantie eisen (medicijnbewaking) en in het bijzonder om te reageren op verzoeken om informatie van overheidsinstanties.

Uw persoonsgegevens delen
Teva kan uw persoonsgegevens delen met de volgende categorieën ontvangers (dit gebeurt alleen wanneer dat nodig is om hun werkzaamheden naar behoren uit te oefenen):
• onze werknemers (inclusief externe consultants), professionele adviseurs en agenten;
• andere functies en gelieerde bedrijven binnen de Teva groep wereldwijd;
• externe dienstverleners die uw persoonsgegevens namens Teva verwerken en die gebonden zijn door contractuele verplichtingen om uw persoonsgegevens vertrouwelijk te houden en op de juiste wijze te beveiligen, zoals (i) hosting bedrijven (die onze online platforms hosten), (ii) technologie / marketing tool bedrijven (die ons helpen om onze klanten te beheren en berichten aan hen af te leveren), (iii) analyse bedrijven (die ons helpen bij het verbeteren van uw ervaring op onze Sites) en (iv) evenement organisaties (die ons helpen bij het organiseren van evenementen);
• kopers of potentiële kopers van alle of een deel van de activiteiten van Teva (en hun professionele adviseurs); en
• overheidsinstanties, regelgevende instanties en wetshandhavingsfunctionarissen, indien vereist voor de hierboven gespecificeerde doeleinden, indien wettelijk verplicht, of indien nodig voor de wettelijke bescherming van onze gerechtvaardigde belangen in overeenstemming met toepasselijke wetgeving.

Cookies en gerelateerde tracking technologieën

Gebruik van cookies op de Sites
Teva gebruikt cookies om informatie over u te verzamelen en uw online voorkeuren op te slaan. Cookies zijn tekstbestanden met beperkte hoeveelheden informatie die naar uw apparaat worden gedownload wanneer u een website bezoekt. Cookies worden vervolgens teruggestuurd naar de website wanneer u hiernaar terugkeert: dit is handig omdat het de website toestaat uw apparaat te herkennen. Ga voor meer informatie over cookies naar www.allaboutcookies.org.

Teva gebruikt de volgende categorieën cookies op de Sites:

Categorie 1: Functionele Cookies
Deze cookies zijn essentieel om u in staat te stellen om de Sites te bekijken en de functies ervan te gebruiken. Zonder deze cookies kunnen bepaalde diensten die u hebt geselecteerd (zoals het onthouden van uw inloggegevens) niet worden verstrekt. Deze cookies onthouden keuzes die u maakt (zoals taalkeuzes). Deze kunnen vervolgens worden gebruikt om u een ervaring te bieden die beter past bij uw selecties en om uw bezoeken aan de Sites meer op maat te maken. De informatie die deze cookies verzamelen, is geanonimiseerd en de cookies kunnen uw browse-activiteit niet volgen op andere websites.

Categorie 2: Analytische Cookies
Deze cookies verzamelen informatie over hoe mensen de Sites gebruiken. Teva gebruikt deze cookies bijvoorbeeld om te helpen begrijpen hoe klanten op de Sites terecht komen, de Sites doorbladeren en gebruiken en ze tonen de onderdelen die we kunnen verbeteren, zoals navigatie op de Sites, gebruikerservaring en marketingcampagnes. Alle informatie die deze cookies verzamelen, is geaggregeerd en daarom anoniem. Het wordt alleen gebruikt om de werking van de Sites te verbeteren.

Als u cookies die al op uw computer staan wilt verwijderen, raadpleegt u het Help- en ondersteuningsgedeelte van uw internetbrowser voor instructies over het lokaliseren van het bestand of de map waarin cookies worden opgeslagen.

Informatie over het verwijderen of besturen van cookies is ook beschikbaar op www.allaboutcookies.org. Houd er rekening mee dat u door het verwijderen van onze cookies (of het uitschakelen van toekomstige cookies) geen toegang meer heeft tot bepaalde gebieden of functies van de Sites.

Gebruik van Webbakens
Sommige pagina's van onze Sites en e-mails die we verzenden, kunnen elektronische afbeeldingen bevatten die bekend staan als webbakens (ook bekend als clear gifs) waarmee we gebruikers kunnen tellen die deze pagina's hebben bezocht of onze e-mails hebben gelezen. Webbakens verzamelen slechts beperkte informatie, waaronder een cookienummer, het tijdstip en de datum van waarop een pagina bezocht is en een beschrijving van de pagina waarop het webbaken zich bevindt. Deze bakens bevatten geen persoonsgegevens en worden alleen gebruikt om de effectiviteit van een bepaalde campagne bij te houden.

Hoe wij uw informatie opslaan en uw recht op gegevensbescherming
Wij bewaren alle informatie die we over u verzamelen totdat u ons verzoekt om uw persoonsgegevens te wijzigen of te verwijderen, maar in elk geval niet langer dan nodig om de doeleinden zoals weergegeven in deze Privacy en Cookie kennisgeving te bereiken of dat vereist of toegestaan is op grond van de toepasselijke wet- en regelgeving.

Volgens de van toepassing zijnde wetgeving heeft u het recht om Teva om een kopie van uw informatie te vragen, deze te corrigeren, te laten verwijderen of de verwerking daarvan te beperken, of om ons te vragen een deel van deze informatie over te dragen aan andere organisaties. Tevens heeft u het recht om bezwaar te maken tegen bepaalde verwerkingen. Deze rechten kunnen in sommige situaties beperkt zijn, bijvoorbeeld wanneer we kunnen aantonen dat we een wettelijke verplichting hebben om uw persoonsgegevens te verwerken.

Als u toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u deze toestemming op elk gewenst moment intrekken.Om gebruik te maken van uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen op EUprivacy@tevaEU.com.

Internationale overdracht
Teva is internationaal actief en zal uw informatie overdragen naar landen buiten uw eigen land en buiten de Europese Economische Ruimte, inclusief naar Israël en de Verenigde Staten. Bij de overdracht van uw gegevens aan Israël vertrouwt Teva op het adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie met betrekking tot de overdracht van gegevens van de Europese Unie naar Israël; bij de overdracht naar de Verenigde Saten gebruikt Teva de Privacy Shield-certificering van Teva Pharmaceutical USA Ltd. Bij overdracht naar andere landen buiten de EER vertrouwt Teva doorgaans op door de Europese Commissie goedgekeurde standaard contractuele clausules. Op uw verzoek verstrekken wij u informatie over het relevante mechanisme; u kunt daartoe een verzoek indienen via EUprivacy@tevaEU.com.

Veiligheid
Teva neemt maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen onbedoeld verlies en tegen ongeoorloofde toegang, gebruik, wijziging of openbaarmaking. Gegevens worden veilig overgedragen met behulp van SSL-codering en opgeslagen op beveiligde servers. Daarnaast nemen we aanvullende informatiebeveiligingsmaatregelen, waaronder toegangscontroles, strikte fysieke beveiliging en solide procedures voor het verzamelen, opslaan en verwerken van informatie. Het internet is echter een open systeem en Teva kan niet garanderen dat onbevoegde derden deze maatregelen nooit zullen kunnen weerstaan of uw persoonsgegevens kunnen gebruiken voor ongeoorloofde doeleinden.

Wijzigingen in deze privacy en cookie kennisgeving
Als ons privacy beleid op enigerlei wijze verandert, zal Teva een bijgewerkte versie van het beleid op deze Site plaatsen. Door deze Site regelmatig opnieuw te bekijken, weet u altijd welke informatie wij verzamelen, hoe Teva deze gebruikt en onder welke omstandigheden, indien van toepassing, we deze zullen delen met andere partijen.

Contact informatie
Mocht u vragen hebben over de manier waarop we uw persoonsgegevens verwerken, beantwoorden wij deze graag. Als u zich zorgen maakt over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, dan kunt u contact opnemen met het Data Protection Office van Teva via EUprivacy@tevaEU.com. Mocht u echter bezwaren hebben die wij niet voor u kunnen oplossen, dan heeft u tevens het recht om een klacht in te dienen bij de autoriteit op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens in het land waar u woont, werkt of denkt dat er een inbreuk op de gegevensbescherming heeft plaatsgevonden.

Ingangsdatum: 1 mei 2018

 

Teva Privacykennisgeving – Geneesmiddelenbewaking (Farmacovigilantie en Kwaliteit)

Definities gebruikt in deze privacykennisgeving

'Bijwerking' betekent een ongewenste, onbedoelde of schadelijke gebeurtenios met betrekking tot het gebruik van een Teva product. Voor medische hulpmiddelen betreft het ‘incidenten’, voor cosmetische producten betreft het een ‘serieus ongewenst effect’. Om de leesbaarheid te bevorderen, zal alleen de term ‘bijwerking’ gebruikt worden.

‘Filiaal’ betekent elke persoon, corporatie, bedrijf, vennootschap, joint venture of andere entiteit controlerend, gecontroleerd door of onder gemeenschappelijke controle van Teva. Voor dit doeleinde betekent de term ‘controle’ het hebben van 50% of meer van de gezamenlijke stemgerechtigde aandelen of normale aandelen, of het recht om 50% of meer van de directeuren van eerder genoemde corporatie, bedrijf, vennootschap of andere entiteit aan te stellen.

'Persoonsgegevens' betekent informatie (in elke mogelijke vorm) die gebruikt kan worden, direct of indirect, op zichzelf staand of gecombineerd met andere informatie, om een persoon te identificeren.

'Teva' betekent Teva Pharmaceutical Industries Ltd. gevestigd en kantoorhoudende aldaar aan 5 Basel Street, Petach Tikva 49131, Israël of haar Filialen (of beide), in deze privacykennisgeving ook aangeduid als 'wij', 'ons' en 'onze'.

Teva en uw privacy
Het waarborgen van de veiligheid van patiënten is uitermate belangrijk voor Teva en we nemen het veilig gebruik van al onze producten serieus. Teva moet in staat zijn om mensen te bereiken die contact opnemen met Teva over onze producten met het oog op follow-up en het verkrijgen van meer informatie, om antwoord te geven op verzoeken of om opgevraagd materiaal te versturen. Deze privacykennisgeving beschrijft hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken om ons te helpen te voldoen aan onze plicht om de veiligheid van alle producten inclusief geneesmiddelen die we op de markt brengen of in klinische ontwikkeling hebben, te kunnen monitoren (ook bekend als onze geneesmiddelenbewakingverplichtingen) en de kwaliteit en veiligheid van al onze producten te garanderen.

Deze kennisgeving is ook van toepassing op cosmetische producten, voedingssupplementen en medische hulpmiddelen, aangezien de internationale (inclusief Europese) wetgeving over zulke producten vergelijkbare veiligheids- en kwaliteitsmonitoring vereist. Om de leesbaarheid te bevorderen, zal alleen gerefereerd worden aan geneesmiddelenbewaking.

Reikwijdte van deze privacykennisgeving
Deze privacykennisgeving is van toepassing op gegevens die wij online, per telefoon, fax, e-mail of post van u verzamelen, of als onderdeel van Teva's wettelijke verplichtingen op het gebied van veiligheids- en kwaliteitrapportage. We kunnen deze informatie over u ook verkrijgen via specifieke formulieren die door u verstuurd zijn vanaf een website die eigendom is van, of beheerd wordt door Teva.

Als u een patiënt bent, kunnen we ook informatie over u hebben gekregen van een derde partij die een bijwerking waar u last van had aan ons heeft gemeld. Deze derden kunnen medische professionals, advocaten, familieleden of andere personen zijn.

Informatie die wij verzamelen en waarom we dit verzamelen
Teva is wettelijk verplicht specifieke gegevens te verzamelen voor redenen van publiek belang op het gebied van de volksgezondheid (GDPR artikel 9.2(i)). In overeenstemming met de wetgeving moeten farmaceutische bedrijven, als registratiehouders van producten, alle productgerelateerde documenten bewaren voor minimaal de periode van de registratie plus 10 jaar na doorhaling. Daarom zullen persoonsgegevens gerelateerd aan de veiligheid van onze producten bewaard worden gedurende deze periode.

Patiënten (onderwerp van de melding)
We verzamelen persoonsgegevens over u wanneer u, of een derde partij, ons voorziet van informatie over u in verband met een bijwerking waar u of iemand anders last van heeft gehad. Als u de bijwerking zelf meldt, bekijk dan ook de Melderssectie.

Geneesmiddelenbewaking wetgeving vereist dat wij gedetailleerde rapporten bijhouden van alle bijwerkingen die aan ons worden gemeld, zodat de bijwerking kan worden beoordeeld en samengevoegd kan worden met andere gerapporteerde bijwerkingen over dat product. De persoonsgegevens die wij over u kunnen verzamelen wanneer u het onderwerp bent van een rapport zijn:

 • Naam of initialen;
 • Leeftijd en geboortedatum;
 • Geslacht;
 • Gewicht en lengte;
 • Gegevens van het product dat de bijwerking veroorzaakt, waaronder de dosering die u heeft genomen of voorgeschreven heeft gekregen, de reden dat u het product heeft genomen of voorgeschreven heeft gekregen en elke wijziging in uw gebruikelijke regime;
 • Gegevens van andere geneesmiddelen of remedies die u neemt of nam op het moment van de bijwerking, waaronder de dosering die u heeft genomen of voorgeschreven heeft gekregen, de periode waarin u uw medicijnen neemt, de reden dat u de medicijnen neemt en eventuele wijzigingen in uw regime;
 • Gegevens over de bijwerking, de behandeling die u kreeg voor de bijwerking, en de eventuele langetermijneffecten van de bijwerking op uw gezondheid; en
 • Overige medische geschiedenis die als relevant wordt beschouwd door de melder, waaronder documenten, zoals laboratoriumuitslagen, medicatie- en patiënthistorie.

Sommige van deze informatie wordt door de wet beschouwd als 'gevoelige persoonsgegevens' over u. Dit omvat alle informatie over uw:

 • Gezondheid;
 • Etniciteit;
 • Religie; en
 • Seksleven.

Deze informatie wordt alleen verwerkt waar relevant en nodig om uw bijwerking op de juiste wijze te documenteren en om te voldoen aan onze geneesmiddelenbewaking-, veiligheids- en andere wettelijke vereisten. Deze vereisten bestaan om het ons en de bevoegde autoriteiten (zoals de European Medicines Agency) mogelijk te maken bijwerkingen te evalueren en ons in te spannen om vergelijkbare reacties in de toekomst te voorkomen.

Melders
We verzamelen informatie over u wanneer u ons voorziet van informatie in verband met een gemelde bijwerking.

Geneesmiddelenbewakingwetgeving vereist dat we ervoor zorgen dat de bijwerkingen traceerbaar en beschikbaar voor follow-up zijn. Als gevolg daarvan moeten we voldoende informatie over melders hebben zodat wij contact met u kunnen opnemen zodra we de melding hebben ontvangen. De persoonsgegevens die wij over u kunnen verzamelen wanneer u een bijwerking meldt, zijn uw:

 • Naam;
 • Contactgegevens (waaronder uw adres, e-mailadres, telefoonnummer of faxnummer);
 • Beroep (deze informatie kan de vragen die u worden gesteld over een bijwerking bepalen, afhankelijk van het veronderstelde niveau van medische kennis); en
 • Relatie met het onderwerp van de melding.

Als u ook het onderwerp van een melding bent, kan deze informatie worden samengevoegd met de
informatie gerelateerd aan uw bijwerking.

Hoe we uw informatie gebruiken en delen
Als onderdeel van het nakomen van onze geneesmiddelenbewakingverplichtingen, kunnen wij uw informatie gebruiken en delen om:

 • De bijwerking te onderzoeken;
 • Contact met u op te nemen voor meer informatie over de gemelde bijwerking;
 • Informatie over de bijwerking samen te voegen met informatie over andere bijwerkingen ontvangen door Teva om de veiligheid van een partij, het Teva product of de werkzame stof als geheel te analyseren; en
 • Verplichte meldingen aan de nationale en/of regionale autoriteiten te doen, zodat deze de veiligheid van een partij, het Teva product of het actieve ingrediënt als geheel kunnen analyseren naast rapporten uit andere bronnen.

Persoonsgegevens verzameld in lijn met deze privacykennisgeving, kunnen ook worden overgedragen aan een derde partij in het geval van een verkoop, toewijzing, overdracht, of aankoop van het bedrijf of een specifiek product of therapeutisch gebied, in welk geval we vereisen dat de koper, verkrijger of overnemer de persoonsgegevens behandelt in overeenstemming met de toepasselijke wetten inzake gegevensbescherming.

Persoonsgegevens kunnen ook gedeeld worden met andere farmaceutische bedrijven (co-marketing,
co-distributie of andere licentiepartners) wanneer de verplichtingen betreffende
geneesmiddelenbewaking dergelijke uitwisseling van veiligheidsinformatie noodzakelijk maken.

We delen informatie met nationale en Europese autoriteiten, zoals de European Medicines Agency, in overeenstemming met geneesmiddelenbewakingwetgeving. Wij zijn niet in staat om hun gebruik van de gegevens die wij delen te controleren, echter wij delen geen informatie die te herleiden is tot een individu (zoals namen of contactgegevens), wij delen alleen gepseudonimiseerde informatie .

Informatie over bijwerkingen kan gepubliceerd worden (zoals case studies en samenvattingen); in dit geval zullen we identificeerbare gegevens van publicaties verwijderen zodat individuen niet herkend kunnen worden.

Wereldwijde Geneesmiddelenbewaking Database
Onze geneesmiddelenbewakingverplichtingen eisen van ons om patronen in verschillende
meldingen uit alle landen waar we onze producten verkopen te beoordelen. Om aan deze eisen te voldoen, wordt informatie geleverd als onderdeel van een melding over een bijwerking wereldwijd gedeeld binnen Teva (via Teva's Wereldwijde Geneesmiddelenbewaking Database). Deze database is ook het platform waarmee Teva gerapporteerde bijwerkingen uploadt naar de Eudravigilance-database (systeem van de European Medicines Agency voor het beheren en analyseren van informatie over bijwerkingen van medicijnen geautoriseerd in de Europese Economische Gemeenschap) en andere vergelijkbare databases zoals vereist door de wet.

Uw rechten
Omdat de veiligheid van patiënten zo belangrijk is, bewaren wij alle informatie die wij over u verzamelen
als gevolg van een melding van een bijwerking, om ervoor te zorgen dat we de veiligheid van onze
producten in de loop der tijd op de juiste wijze kunnen beoordelen.

Volgens de van toepassing zijnde wetgeving heeft u het recht om Teva om een kopie van uw informatie te vragen, deze te corrigeren, te verwijderen of de verwerking ervan te beperken, of om ons te vragen een deel van deze informatie aan andere organisaties over te dragen. U heeft ook het recht om bezwaar te maken tegen (een deel van) de verwerking van uw informatie. Deze rechten kunnen in sommige situaties beperkt worden - bijvoorbeeld als we kunnen aantonen dat we wettelijke verplichtingen hebben om uw persoonsgegevens te verwerken of te bewaren. U kunt een beroep doen op deze rechten door contact op te nemen met Teva's EU Data Privacy Officer via EUPrivacy@tevaeu.com.

Houd er rekening mee dat wij om juridische redenen geen informatie die verzameld is in het kader van een bijwerking melding zullen verwijderen, , tenzij de informatie die wij verzameld hebben onjuist is. Wij kunnen u ook vragen om u correct te identificeren voordat we een verzoek om toegang tot of correctie van uw gegevens inwilligen.

We hopen dat we eventuele vragen over de manier waarop we uw persoonsgegevens verwerken naar tevredenheid kunnen beantwoorden. Als u zich zorgen maakt over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, kunt u contact opnemen met Teva’s EU Data Privacy Officer via EUPrivacy@tevaeu.com. Als u echter niet-opgeloste zorgen heeft, heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit in het land waar u zich bevindt (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Beveiliging
Teva neemt maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen onverhoeds verlies en onbevoegde toegang, gebruik, wijziging of openbaarmaking. Daarnaast nemen we verdere informatie beveiligingsmaatregelen, waaronder toegangscontrole, strenge fysieke beveiliging, en robuuste informatie verzameling, opslag en verwerking.

Internationale overdracht
Alle geneesmiddelenbewaking databases, met inbegrip van de Wereldwijde Geneesmiddelenbewaking
Database, worden door Teva gehost in Israël. Deze worden beheerd en ondersteund door Teva's
toegewijde ICT geneesmiddelenbewaking teams in Israël, Roemenië, Duitsland en de Verenigde Staten. Teva werkt ook met een dataverwerkingsbedrijf in India (Accenture) voor het invoeren van gegevens, het beheer en het opschonen van gegevens van een beperkt deel van de geneesmiddelenbewakingdatabase. Overdrachten naar Israël zijn gebaseerd op een goedkeuring van de Europese Commissie. Overdrachten naar de Verenigde Staten van Amerika zijn gebaseerd op Teva’s USA’s Privacy Shield-certificering. Overdrachten naar India zijn gebaseerd op Europese Commissie Model Clausules. Voor meer informatie over deze overdrachten kunt u contact met ons opnemen via EUPrivacy@tevaeu.com.

Patiëntinformatie kan ook wereldwijd worden overgedragen als onderdeel van onze Wereldwijde
Geneesmiddelenbewaking Database (zie hierboven). Deze overdrachten kunnen overdrachten buiten uw land naar landen zonder een adequaat niveau van bescherming van uw persoonsgegevens onder nationale of Europese wetgeving zijn. Teva neemt echter passende maatregelen om ervoor te zorgen dat uw gegevens voldoende beschermd zijn als ze worden overgedragen naar deze landen. Hoewel de informatie in de systemen van Teva blijft, zijn de veiligheidsmaatregelen in deze privacykennisgeving altijd van toepassing wanneer informatie wordt verwerkt in systemen van andere partijen. Teva zorgt ervoor dat er afspraken zijn, die ervoor zorgen dat de externe partij ook voldoende veiligheidsmaatregelen heeft getroffen.

Wijzigingen in deze privacykennisgeving
Als we besluiten om de inhoud van deze privacykennisgeving wezenlijk te veranderen, zullen wij die
veranderingen openbaar maken door middel van een prominente aankondiging op onze website.

Contactinformatie
Uw gegevens worden aan Teva verstrekt en worden gehost en opgeslagen in databases op servers die zich in Israël bevinden, die eigendom zijn van en onderhouden worden door Teva Pharmaceutical Industries
Ltd, een Israëlisch vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met haar hoofdvestiging op:

5 Basel Street
PO Box 3190
Petach Tikva 49131
Israël

Indien u op enig moment vragen of opmerkingen over deze privacykennisgeving heeft, kunt u een e-mail sturen naar onze EU Data Privacy Officer via EUPrivacy@tevaeu.com. Wij zullen alle redelijke inspanningen leveren om uw vraag te beantwoorden of uw probleem op te lossen.

 

Effectief: juli 2018

 

Terms and Conditions of Purchase

 

GENERAL TERMS & CONDITIONS OF PURCHASE OF GOODS AND SERVICES OF PHARMACHEMIE B.V., TEVA NEDERLAND B.V. AND TEVA PHARMA B.V. Filed with the trade register at the chamber of commerce under numbers 34016881, 34096191 and 30099369 respectively.

Terms & Conditions of Purchase PHARMACHEMIE B.V., TEVA NEDERLAND B.V. and TEVA PHARMA B.V. (pdf)

 

GENERAL TERMS & CONDITIONS OF PURCHASE OF GOODS AND SERVICES OF TEVA PHARMACEUTICALS EUROPE B.V. Filed with the trade register at the chamber of commerce under number 30110625.

Terms & Conditions of Purchase TEVA PHARMACEUTICALS EUROPE B.V. (pdf)

 

 

Information Notice for Healthcare Professionals

The information we collect

When you enter into a contract with Teva Nederland B.V. (‘Teva’), apply for information on a website of Teva or otherwise submit a request for information to Teva, we may collect and process the following categories of personal information: 

 • Name;
 • Your profession, your medical specialism, your expertise, your professional interests and the organization you are associated with;
 • Your gender;
 • Your professional contact details, such as your email address, postal address and contact telephone number;
 • Information related to our contracts with you, such as type of contract, duration, and any applicable direct or indirect transfers of value made to you by Teva. This could be in connection with fee for service / consultancy and related expenses agreed in the relevant contract, and/or registration fees, travel and accommodation costs in connection with events organized by Teva or by a third party;
 • Your participation in our trainings, symposia, congresses, seminars;
 • Our communication with you. When we send you a newsletter or information by email, we may receive an automatic notification when you open the newsletter or click on a link in such a newsletter. When you call us, our customer support will register your questions or complaints in our database. We may also record telephone calls for training purposes or to prevent or combat fraud.

How we use and share your information

Your data may be processed for the purposes of managing our relationships and communication with you, notably for the following purposes:

 • Carrying-out and follow-up training, information and communication actions for example to invite you to symposia, congress, seminars, carry out market research, scientific cooperation or research;
 • Management of contracts we have with you, and in some cases management of payroll;
 • Organizing and planning medical and promotional visits and meetings and additional marketing activities;
 • Tailoring our communication to you based on your expertise and professional interests. To understand what is relevant to you, we may use automatic tools to collect, combine and analyze the personal information described above. For example, if our analysis shows that you may be interested in certain types of product information, we may customize our newsletter with offers and content that we believe will be relevant to you. You may withdraw your consent to the processing of your personal data for direct marketing purposes any time by using the unsubscribe link provided in each communication or by contacting us at the email address below.
 • Performing statistics. We use automatic tools to perform statistical research into general trends regarding the use of our services and the characteristics and professional interests of our health care professionals and prospects. To perform our research, we may merge and analyze the different types of data as described above. We will only use aggregated data and do not use name, email address or other directly identifying information. We may also combine such aggregated data with information we receive from our group companies.
 • Complying with all legal obligations including disclosure obligations (e.g. under the EFPIA Disclosure Code[1]). 

We process your personal data on the basis of the following legal grounds: to perform our contract with you, to comply with legal obligations we are subject to, on the basis of your consent or our legitimate interests or the interests of a third party as described in this policy. 

Your personal data might be shared with:

 • authorized staff of Teva with a need to know;
 • authorized service providers and processors which assist us in the management of our activities (for instance for sending our newsletters);
 • relevant authorities.

How long we store information and your rights

Teva is responsible for the collection and use of your personal data described in this information notice. If you have any concerns about how we process your personal data, you can get in touch with Teva’s Data Protection Officer at EUprivacy@tevaeu.com.

In accordance with applicable data protection law, your data is retained for 5 years.

You may be entitled under applicable law to ask Teva for a copy of your information, to correct it, erase or restrict its processing, or to ask us to transfer some of this information to other organisations. You may also have rights to object to some processing and, where we have asked for your consent, to withdraw this consent. These rights may be limited in some situations – for example, where we can demonstrate we have a legal requirement to process your data.

These rights can be exercised by sending an email at the following address: EUprivacy@tevaeu.com. You can also contact us at this email address if you have any questions, remarks or complaints in relation to this information notice. However, if you have unresolved concerns you also have the right to complain to the Dutch Data Protection Authority (Autoriteit Persoonsgegevens, http://www.dutchdpa.nl) located in The Hague, The Netherlands.

International transfers

Where information is transferred to a service provider or processor located in a country outside the European Union, these are protected through a valid basis, such as a program, which the European Commission has deemed to provide adequate protection or the use of signed Commission approved Standard Contractual Clauses. If you wish to receive a copy of these clauses, please contact Teva’s Data Protection Officer at EUprivacy@tevaeu.com.

[1]  EFPIA Disclosure Code: European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations Code on disclosure of Transfers of Value from pharmaceutical companies to healthcare professionals and healthcare organisations.